ASCO 2019: Viktige fremskritt innen lungekreft

Verdens største kreftkonferanse ble nettopp avsluttet i Chicago. Nye lungekreftstudier ble den største snakkisen.

Foto: ASCO/Scott Morgan

ASCO er navnet på verdens største kreftkonferanse som arrangeres hvert år i Chicago. Her møtes kreftleger, forskere, legemiddelselskaper og fagpersoner fra hele verden når nye, viktige studier innen kreftforskning og -behandling blir lagt frem.

ASCO er også en møteplass for norske forskere og klinikere. De er til stede for å innhente nye forskningsresultater og vurdere om de bør tas inn i norsk kreftbehandling. Mange av studiene som blir presentert baserer seg på små pasientgrupper, og gjelder ikke alle pasienter innenfor de aktuelle kreftformene. I tillegg foreligger det litt kort oppfølgingstid på mange av studiene på nye, målrettede medisiner. Det betyr at det for tidlig å si om medisinene vil føre til økt overlevelse på lang sikt. Samtidig presenteres mange lovende resultater når det gjelder hvor lang tid det tar før sykdommen kommer tilbake etter førstegangsbehandling.

Dette er noen av nyhetene vi har merket oss fra årets konferanse:

1. Lungekreft

Nye studier viser at immunterapi ser ut til å ha effekt for flere pasienter enn tidligere antatt.
Pasienter med spredning lever lenger med immunterapi. Pasienter som får en type immunterapi som første behandling etter påvist spredning lever lenger.
Studier viser også at immunterapi kan ha effekt tidlig i behandlingsløpet. Immunterapi gitt før operasjon viser lovende effekt, viser seks nye studier. Flere studier viser at immunterapi før kirurgi kan gi svært god effekt.

I Norge ble immunterapi som primærbehandling for visse lungekreftpasienter (basert på svulsttype) innført i april 2019. Lungekreft er kreftformen som tar flest liv her til lands. Hvert år får rundt 3000 nordmenn diagnosen. Åtte av ti tilfeller skyldes tobakk.

– Dette er svært gode og viktige resultater for en pasientgruppe som har levd med dystre prognoser lenge. Fremskrittene er resultatet av nitid forskning gjennom mange år, og kan være med å påvirke fremtidens behandling, sier vår generalsekretær, Anne Lise Ryel.

2. Brystkreft

Pasienter lever lenger med skånsom behandling. Monaleesa 7-studien som ble lagt frem på ASCO er basert på 42 måneders oppfølging av pasienter med en viss form for brystkreft. Kvinnene som fikk hormonblokkerende kombinasjonsbehandling hadde en totaloverlevelse på 70 prosent. Kvinnene som kun fikk hormonblokkerende behandling hadde en totaloverlevelse på 46 prosent. Kombinasjonsbehandling, som er mer skånsom og gir færre bivirkninger, er allerede godkjent førstelinjebehandling i Norge. Nyheten er at behandlingsmetoden også øker overlevelsen blant pasientene.

3. Hode- og halskreft

Pasienter lever lenger med immunterapi som førstelinjebehandling. En ny studie viser at immunbehandling har effekt som førstelinjebehandling hos hode- og halskreftpasienter. Etter dagens norske regler må pasienten få cellegift før immunterapi. Cellegiften som brukes har mange bivirkninger. Gruppen som har fått immunbehandling alene, har klart færre bivirkninger enn pasienter som har fått immunbehandling sammen med cellegift, eller kun cellegift. Immunterapi gitt alene har foreløpig vist bedre overlevelse kun for en liten gruppe pasienter (pasienter med høyt PD-L1-uttrykk).

– Dette er fremskritt som kan føre til bedre overlevelse og færre senskader for pasientene, og som bør medføre en endring i dagens behandlingspraksis, sier Ryel.

4. Eggstokkreft

Kombinasjonsbehandling mer effektiv cellegift alene. Eggstokkreftpasienter som får tilbakefall blir tradisjonelt behandlet med cellegift. En ny studie viser at pasienter som får en ny type kombinasjonsbehandling, lever lenger før tilbakefall og opplever færre bivirkninger og senskader enn pasienter som får standard cellegiftbehandling. Studien er et nordisk samarbeid, ledet av NSGO (Nordic Society of Gynaecological Oncology), og norske pasienter har deltatt i studien.

– Eggstokkreft krever mye behandling og gir ofte senskader. Denne studien kan være med å påvirke behandlingen av disse pasientene, noe vi håper kan føre til færre senskader. På lang sikt håper vi at mer effektiv behandling også kan øke overlevelsen blant eggstokkreftpasienter, sier vår generalsekretær, Anne Lise Ryel.

5. Benmargskreft

Ny kombinasjonsbehandling med oppløftende resultater. For stadig flere kreftformer ser vi at en kombinasjon av flere medikamenter kan gi god effekt. Norske forskere la frem en studie som viser lovende resultater hvor en kombinasjon av flere legemidler førte til at de levde fem måneder før tilbakefall enn pasientene som fikk standard behandling. Dessuten hadde en stor andel av pasientene god effekt av kombinasjonsbehandlingen.

6. Bukspyttkjertelkreft

Fortsatt få fremskritt innen bukspyttkjertelkreft. Bukspyttkjertelkreft er en kreftform hvor vi dessverre har sett få fremskritt gjennom mange år. Heller ikke under årets ASCO ble det presentert store fremskritt for denne kreftformen, som om lag én av ti overlever. Den fremste nyheten innenfor kreftformen var en ny studie som viser at behandling med et nytt medikament øker gjennomsnittstiden til tilbakefall fra 3,8 måneder til 7,8 måneder for enkelte bukspyttkjertelkreftpasienter.

– Dette er et lite skritt i riktig retning. De manglende fremskrittene innenfor bukspyttkjertelkreft bekrefter at vi trenger å forske mer på denne kreftformen. Under årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft samlet vi inn over 42 millioner kroner som blant annet skal brukes på forskning på denne kreftformen, sier vår generalsekretær.

Genterapi og immunterapi

Genterapi og immunterapi fikk stor plass under årets konferanse. Fremtidens behandling vil kreve en grundigere analyse av kreftsvulstens egenskaper. Per i dag er ikke mulighetene for dette godt nok utbygd i Norge. I tillegg er det en utfordring at disse svarene kanskje krever en behandling som ikke er godkjent til bruk i det offentlige helsevesenet.

Var dette nyttig?