Historisk millionsatsing på nordisk barnekreftforskning

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd deler totalt ut 30 millioner kroner til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn.

Prosjektene vil gjennom nordisk samarbeid om kliniske studier bidra til at barn som rammes av kreft kan få tilgang til de mest moderne behandlingene.

– Jeg er veldig spent på å følge med på disse prosjektene, både fordi de er gode i seg selv, men også fordi de kan bidra til å bane vei for mer samarbeid om klinisk forskning i Norden, sier helseminister Bent Høie.

Prosjektene vil gi enda bedre behandling og oppfølging av barn og unge som er rammet av akutt leukemi, og gi barn med tilbakefall av kreftsykdom større muligheter til persontilpasset behandling, samt deltakelse i kliniske studier. De norske teamlederne er tilknyttet Oslo universitetssykehus, i tillegg er Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital, og Universitetssykehuset Nord-Norge blant partnerne i de tre prosjektene.

– Nordisk samarbeid om klinisk forskning og helseregistre er stadig viktigere, særlig i lys av utviklingen av persontilpasset medisin. Når vi nå legger til rette for forskning av høy kvalitet på tvers av de nordiske landene, gir det store gevinster for helsetjenesten, for næringslivet, og mest av alt for pasientene, sier Høie.

– Dette er en stor dag og et løft for barnekreftforskning i Norden. Kreft er en sjelden sykdom blant barn, og siden hvert enkelt nordisk land har få kreftsyke barn, er det vanskelig å utføre nasjonale kliniske studier. Ved å løfte forskningen til nordisk nivå, blir pasientgrunnlaget større og sjansen for å trekke solide konklusjoner øker. Samtidig bygges nordiske kompetansenettverk som kan utføre kliniske studier innen barnekreft. Vi har store forhåpninger til prosjektenes resultater, og tror de vil bidra til å fremme Norden som  en attraktiv region for kliniske studier, sier NordForsk-direktør, Arne Flåøyen.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, trekker frem at persontilpasset kreftbehandling blir stadig viktigere. Det gjør at flere overlever og at færre får senskader. Mesteparten av den kliniske utprøvingen av legemidler utføres på voksne, og det er et sterkt behov for å tilpasse denne behandlingen til barn.

– Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene også mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser.

– Det er gledelig å se at alle de fire største nordiske landene deltar i prosjektene, dette legger et godt grunnlag for videre samarbeid også utenfor Norden innenfor dette temaet, sier Jesper W. Simonsen, områdedirektør for Samfunn og helse i Norges forskningsråd.

De finansierte prosjektene

 1. Nordic ALLSTAR
  Prosjektleder: Thomas Leth Frandsen, Rigshospitalet, København
  Norsk teamleder: professor Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus
 2. NOPHOmatch
  Prosjektleder: Karsten Nysom, Rigshospitalet, København
  Norsk teamleder: overlege Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus
 3. ALLTogether – a European treatment protocol for children and young adults with acute lymphoblastic leukaemia (ALL)
  Prosjektleder: Mats Heyman, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
  Norsk teamleder: Inga Rinvoll Johannsdottir, Oslo universitetssykehus

Om Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment

De tre prosjektene inngår i utlysningen Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment som hadde en ramme på totalt 38 millioner kroner. Det norske helse- og omsorgsdepartementet har bidratt med fem millioner norske kroner til den nordiske satsingen.

Var dette nyttig?