Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Våre anbefalinger for kreftforskning

Totalt sett bruker Norge mindre andel av BNP på forskning enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Vi er tydelig på at det offentlige må ta et større ansvar for norsk kreftforskning.

Vi jobber for styrket offentlig satsing på kreftforskning, og anbefaler:

 • En offentlig gaveforsterkningsordning som også omfatter gaver til universitetssykehusene for å stimulere private givere.
 • Samarbeid mellom offentlige, private, og frivillige finansieringsaktører om en felles langsiktig strategi for kreftforskning.
 • Identifisere og fjerne hindre for gjennomføring av kliniske studier.
 • Det offentlige tar et større ansvar for norsk kreftforskning gjennom et eget program i Forskningsrådet.
 • Det offentlige bidrar til å løfte svake forskningsområder, herunder helsetjenesteforskning, der samfunnet har et stort kunnskapsbehov.
 • De særskilte utfordringer ved personlig tilpasset kreftbehandling ivaretas gjennom en nasjonal satsing.
 • Det legges til rette for brukermedvirkning i forskning.  

Vi jobber for at det legges til rette for mer klinisk forskning på sykehusene, og anbefaler:

 • Det lovpålagte ansvaret for forskning i spesialisthelsetjenesten stimuleres gjennom innføring av rapporteringskrav og økonomiske insentiver.
 • Det opprettes flere stillinger i helseforetakene som gjør det mulig å kombinere klinisk praksis og forskning.
 • Det legges til rette for gjennomføring av flere kliniske studier finansiert av legemiddelindustrien.
 • En etablering av en offentlig finansieringsordning for studier som gjennomføres uavhengig av farmasøytisk industri.
 • Norwegian clinical research infrastructures network (NorCRIN) styrkes som et velfungerende nasjonalt nettverk med forskningsstøtte for kliniske studier.
 • Ordning som gjør det lett for pasienter, pårørende og leger å skaffe seg oversikt over aktuelle kliniske studier.

Vi jobber for økt kvalitet og bedret infrastruktur for kreftforskning, og anbefaler: 

 • Strategiske forskningssatsinger kombineres med mer midler til nasjonal konkurranse på en åpen arena, blant annet ved at den frie prosjektstøtten i Forskningsrådet økes.
 • Økt internasjonalisering og samarbeid på tvers av landegrenser.
 • Styrking av helseregistre, kvalitetsregistre og biobanker på nasjonalt nivå.
 • Det legges til rette for at helseregistre lettere og raskere kan tas i bruk i forskning, blant annet ved en gjennomgang av alle relevante lovverk.
 • Det etableres forutsigbare karriereveier som stimulerer og legger til rette for unge forskere.
 • Etablering av flere forskningssenter innen kreft gjerne etter modell av Forskningsrådets satsing på «Senter for Fremragende Forskning».

Vi jobber aktivt for økt innovasjon og næringsutvikling innen helsesektoren, og anbefaler:

 • Opprettelse av ett eller flere statlige såkornfond øremerket helse eller biomedisin.
 • Skatteinsentiver til investorer innen helsesektoren.
 • Økt forvaltningskompetanse innen helsesektoren hos de statlige ventureselskapene.
 • Virkemiddelapparat som sikrer finansiell forutsigbarhet for oppstartsbedrifter med lange utviklingsløp.
 • Insentiver som bidrar til innovasjon i helseforetak og universitetssektor.
 • Etablering av næringsvirksomhet innen helseområdet.