Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Våre anbefalinger innen forebygging av kreft

Det finnes ingen garanti for å unngå kreft, men mye kan gjøres for å redusere risikoen. Det innebærer å ha gode levevaner.

Vi jobber for et tobakksfritt samfunn innen 2025, og anbefaler: 

 • Økte tobakksavgifter.
 • Innføring av standardiserte reklamefrie tobakkspakker, både for røyk og snus/røykfri tobakk.
 • Færre utsalgssteder for tobakk for bedre håndhevelse av 18-års grensen og for å begrense tilgangen til tobakk.
 • Målrettet kamp mot tobakksindustrien.
 • Innføring av en tilsynsordning for salg av tobakksprodukter for å hindre salg til mindreårige.
 • Innføring av tobakksfri arbeidstid for ansatte i offentlig virksomhet.
 • Tobakksprodukter fjernes fra taxfree-handel.
 • Det etableres tilbud om røykeslutt i alle landets kommuner.
 • Det etableres systematisk tilbud om røykeslutt i spesialisthelsetjenesten.
 • Innføring av en takst for forebyggende røykeslutt i primærhelsetjenesten.
 • Det bevilges midler til massemediekampanjer, som er et kostnadseffektivt virkemiddel i en sammensatt tobakksforebyggende strategi.
 • Flere røykfrie områder i det offentlige rom.
 • Elektroniske sigaretter reguleres i samsvar med røykeloven.
 • Gratis røykesluttpreparater.

Vi jobber for at alkoholforbruket reduseres, og anbefaler:

 • Et strengt og tydelig forbud mot reklame for alkohol opprettholdes.
 • Vinmonopolordningen opprettholdes, og det åpnes ikke for salg av vin og annen sterk alkohol i butikk.
 • Det bevilges midler til informasjonstiltak.
 • Alkohol fjernes fra taxfree-utsalgene.
 • Alkoholloven endres slik at det blir et krav om produktinformasjon på alkoholholdige drikker, som kaloriinnhold og nøktern informasjon om helseskader.

Vi jobber for at et sunt og variert kosthold blir et enkelt valg for befolkningen, og anbefaler:

 • Prisstrukturelle virkemidler som bidrar til at sunn mat blir billigere, og usunn mat blir dyrere.
 • Frisklivssentraler skal sikres kompetanse til å gi god veiledning innen ernæring.
 • Skolen blir kjent med retningslinjer for skolemåltidet og iverksetter tiltak for å fremme et sunt kosthold.
 • Opplysning av befolkningen om hvordan ta i bruk de offentlige kostrådene i praksis.
 • En tydelig regulering av markedsføringen av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.
 • Det settes tydelige krav til matvareindustrien som gjør det enklere for forbrukeren å ta sunne valg.
 • Styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale anbefalinger.
 • Gratis frukt og grønt i grunnskolen.
 • Det innføres et system for merking av restauranter og serveringssteder som tilbyr sunn mat.  

Vi jobber for å øke andelen som følger de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, og anbefaler: 

 • Det settes et klart og forpliktende mål om en time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn.
 • Det bygges flere gang- og sykkelveier.
 • Det satses på flere og nye lavterskeltilbud i nærmiljøet, som for eksempel friluftsområder og aktivitetsparker der folk bor.
 • Krav i plan- og bygningsloven som bidrar til at byplanleggere tilrettelegger for mer hverdagsaktivitet i befolkningen.
 • Gjennomføring av fysiske aktivitetskampanjer.
 • Det satses mer på partnerskap mellom det offentlige og frivilligheten for opprettelse og gjennomføring av lavterskeltiltak med fysisk aktivitet.
 • Skatte- og avgiftsinsentiver for arbeidsgivere og arbeidstakere som bidrar til økt fysisk aktivitet i arbeidstiden og/eller på arbeidsplassen. 

Vi jobber for å redusere antallet tilfeller av føflekkreft og annen hudkreft, og anbefaler:

 • Det tilrettelegges for skyggemulighet på utearealer i barnehage, skole og SFO, og at barn tidlig får etablert gode solvaner.
 • Målrettede informasjonstiltak for å bevisstgjøre utsatte grupper om solbeskyttelse, og for å bidra til tidligere oppdagelse av føflekkreft.
 • Det skal ikke finnes solarier i offentlige bygg.
 • Det gjennomføres systematisk tilsyn av solarier, samt at det evalueres om håndheving av 18-årsgrense og informasjon til kunder praktiseres tilfredsstillende.
 • Det innføres nye krav til klar forbrukerinformasjon i solstudioer, som tydelig formidler økt risiko for hudkreft.
 • Solstudioer er bemannet.
 • Solkrem gjøres gratis tilgjengelig på aktuelle utendørsarenaer. 

Vi jobber for at kreft og forstadier til kreft skal oppdages så tidlig som mulig, og anbefaler:

 • Økt deltakelse i alle offentlige screeningprogrammer.
 • Opprettholde dagens tilbud om screening for livmorhalskreft, og legge til rette for at flere kan benytte seg av nyvinninger som hjemmetesting.
 • Utvidelse av dagens tilbud om brystkreftscreening til også å inkludere kvinner mellom 45-50 og 70-74 år.
 • Opprettelse av et screeningprogram for menn med familiær disposisjon for prostatakreft.
 • Opprettelse av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft for alle menn og kvinner mellom 50 og 74 år.
 • Opprettelse av et prosjekt med screening av høyrisikogrupper for lungekreft.
 • Sørge for økt kunnskap hos tannleger om symptomer på munnhulekreft.
 • Meldeplikt for screeningundersøkelser utenfor etablerte screeningprogram, for å muliggjøre en bedre evaluering av screeningseffekten.
 • Økt kunnskap om screeningmetoder, screeningstrategier og screeningsverktøy.

Vi jobber for at færre skal få kreft som skyldes HPV-smitte, og anbefaler:

 • HPV-vaksinasjon av gutter inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet, og alle gutter opp til 26 år får tilbud om HPV-vaksine. 

Vi jobber for å redusere kreftfremkallende stoffer i samfunnet, og anbefaler:

 • Tydelige lover og forskrifter som regulerer innholdet av kjemikalier forbundet med helserisiko i produkter, spesielt for de som er rettet mot barn og unge.
 • Måling av radon og oppfølging gjennom radonreduserende tiltak der verdiene er for høye.
 • Økt kjennskap til sammenhengen mellom luft-, vann-, og jordforurensing og kreft.
 • Økt kunnskap om effekten av en kombinasjon av kreftfremkallende stoffer i produkter. 

Vi jobber for å redusere kreftrisiko i tilknytting til arbeidslivet, og anbefaler:

 • Iverksette nødvendige yrkeshygieniske tiltak, herunder utforme økonomiske virkemidler, for å redusere kreftrisikoen i arbeidslivet.
 • Det utarbeides lover og forskrifter for trygge grenseverdier for bruk av kjemikaler, stråling, og stoffer i arbeidslivet.
 • Mer forskning på kreft knyttet til arbeidslivet.
 • Tiltak som reduserer kreftrisiko knyttet til natt- og skiftarbeid