Innspillene danner også grunnlaget for vårt øvrige politiske arbeid gjennom året, som høringsuttalelser, komitéhøringer i Stortinget og møter med politikere og embetsverk på andre arenaer.