Nå skal kreftpasienter få bedre oppfølging etter behandling

Flere og flere nordmenn overlever kreft, takket være nye og mer effektive behandlingsmetoder. Men effektfull behandling fører samtidig til at flere lever med senskader, og det tar en ny kreftstrategi høyde for.

Bent Høie la onsdag frem Regjeringens nye kreftstrategi, Leve med kreft, som skal gjelde fra 2018-2022. Det vil ha stor betydning for kreftpasienter over hele landet.

Den nye strategien er en videreføring og oppdatering av Nasjonal kreftstrategi 2013-2017, Sammen mot kreft. Nytt er at søkelyset nå rettes mot dem som lever med kreft og med senskader etter kreftbehandling. Dette er et tema Kreftforeningen lenge har vært svært opptatt av, og det har stor betydning at det nå løftes helt opp på den politiske agendaen.

– Rundt en tredjedel av de som har overlevd kreft kommer ikke tilbake til normalen, men til en «ny» normal der de kan få ulike senskader og plager som kanskje vedvarer resten av livet. Når vi vet at det i 2030 vil være rundt 40 prosent flere kreftsyke i Norge, må vi ta grep allerede nå, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. 

«Pakkeforløp hjem»

I 2015 ble pakkeforløpene for kreft implementert i helsetjenesten. Det har gitt pasientene større forutsigbarhet og trygghet rundt at utredning og behandling skjer så raskt som mulig. Nå skal «Pakkeforløp hjem» innføres.

Det skal blant annet sikre at rehabilitering og psykososial støtte blir en del av tilbudet der du bor.

For når en pasient er ferdigbehandlet og går ut av sykehuset som kreftfri, så kan ikke helse-Norge kvittere ut at jobben er gjort. Det nye kreftstrategien skal sørge for at overgangen fra sykehus til kommune blir bedre. Mange kreftpasienter og pårørende har behov for tett oppfølging og hjelp i den nye hverdagen, og den hjelpen må de få i kommunen de bor i. 

– Vi er spesielt glade for at kreftkoordinatorene anerkjennes som en svært viktig ressurs i den nye strategien. En kreftkoordinator er en kommuneansatt som skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor. De skal koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, sier Ryel.

Kreftforeningen vil med stor interesse følge utredningen som skal ta for seg hvorvidt alle kommuner bør ha tilbud om kreftkoordinator.

– I dag har mellom 70 og 80 prosent tilgang til en kreftkoordinator der de bor, og erfaringene blant både pasienter, pårørende og helselederne i kommunene er svært gode. Å sikre at alle kreftpasienter i landet får samme tilbud vil være et stort steg i riktig retning for å løfte den kommunale kreftomsorgen.

«Ingen beslutninger om meg uten meg»

Helseteknologi blir også viet mye oppmerksomhet i strategien. Teknologi gir nye muligheter for å følge opp og behandle pasienter. Ved bruk av teknologi for monitorering, nettbaserte behandlingsprogram og medisinsk avstandsoppfølging kan pasienter få behandling og oppfølging hjemmefra istedenfor på sykehus eller annen institusjon.

Slike tjenester setter pasienten bedre i stand til å mestre egen helse og sykdom.

– Det er svært gledelig at den nye kreftstrategien legger vekt på at pasienter skal få innsyn i egen journal og involveres mer i alle ledd av behandlingen under slagordet «ingen beslutninger om meg uten meg». Det har vi jobbet mye for.

– Samtidig er det viktigste for pasienten at helsepersonell faktisk sitter med oppdatert informasjon om pasientene slik at pasientsikkerheten kan ivaretas, her er det fortsatt en vei å gå før hele helsetjenesten er koblet sammen, sier Ryel.

I strategien legges det også vekt på flere viktige tilbud som Kreftforeningen har i distriktene:

  • Treffpunkt
  • Vardesentre
  • Likepersoner
  • Røyesluttprosjekter
  • Frivillighet

Det jubler vi selvsagt over.

Var dette nyttig?