I disse dager sitter regjeringen i budsjettforhandlinger for 2019. Når regjeringen har valgt å doble innsatsen for et bedre Helse-Norge ved å utnevne Åse Michaelsen (Frp) som landets første eldre- og folkehelseminister, mener Kreftforeningen at det bør gjenspeiles i neste års statsbudsjett.

– For oss holder det ikke at bare de to helseministrene snakker høyt om helse- og kreftsaken i budsjettforhandlingene. Vi ønsker at statsministeren og alle statsrådene skal vite hva som er Kreftforeningens viktigste helsepolitiske saker. Derfor har vi kommet med fire viktige innspill til forhandlingene, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Denne uken ble et kortfattet brev sendt ut til alle statsrådene. Øverst på listen med de fire viktigste sakene, står mangel på økonomisk støtte.

Neste år vil Kreftforeningen oppleve et kraftig kutt i spillemidler fra Norsk Tipping ettersom midlene skal fordeles på flere organisasjoner. Det vil kunne ramme Kreftforeningens arbeid overfor kreftpasienter og pårørende i stor grad.

– Vi har derfor bedt regjeringen sørge for at frivillige organisasjoner som løser viktige helse- og omsorgsoppgaver får gode og forutsigbare støtteordninger, slik blant annet beredskapsorganisasjonene har oppnådd. Og at man i statsbudsjettet for 2019 etablerer en forskuddsbetaling for utbetaling av deler av spillemidlene.

I tillegg har Kreftforeningen valgt å sette fokus på kreftomsorg i kommunene. Vi blir stadig flere eldre, og det forventes en markant økning i antall nordmenn som får kreft de nærmeste årene. For å ivareta befolkningen må kommunene settes i stand til å imøtekomme et stadig mer komplekst og økende helsebehov.

- For å sørge for det, må alle kommuner etablere egen kreftkoordinator. Pakkeforløp for «kreftpasienter hjem» må også bli en realitet, slik at kommunene settes i stand til å imøtekomme behovet for en helhetlig og verdig kreftomsorg til et økende antall kreftpasienter, pårørende og etterlatte, sier Ryel.

Et tema som aldri slutter å oppta Kreftforeningens er økt satsing på røykeslutt. Tobakksrøyking er den viktigste enkeltstående årsaksfaktoren til kreft. Tobakk tar livet av én nordmann hver tredje time. Gevinsten av å få flere til å slutte å røyke vil være enorm, men Kreftforeningen er bekymret for det offentliges manglende satsing for å redusere tobakksbruken.

- Flere tiltak må på plass for at regjeringen skal nå sine egne mål om røykeslutt. Vi ønsker å være et foregangsland på tobakksfronten, og derfor må tilbud om røykeslutt etableres i alle landets kommuner. Systematisk tilbud om røykeslutt må på plass i spesialisthelsetjenesten, samt innføring av en takst for forebyggende røykeslutt i primærhelsetjenesten. Sist, men ikke minst, må røykesluttprodukter bli gratis.

Til slutt har Kreftforeningen valgt å løfte frem viktigheten av å få på plass nasjonal statistikk for kreftbehandling. 

I dag overlever sju av ti kreftpasienter, takket være stadig nye fremskritt innen kreftbehandlingen. For å tilby den ypperste kreftbehandling, må det betales en enorm prislapp for nye medisiner. I dag har vi ingen totaloversikt over hvem som får medikamentell behandling og effekten av den.

- For å sikre at vi gir den beste behandlingen til flest mulig, trengs det et register hvor all medikamentell behandling rapporteres. Hvis vi har nasjonal statistikk over hvem som får hvilke typer behandling, hva slags effekt behandlingen har og eventuelt hvilke bivirkninger som oppstår, er vi bedre rustet til å ta riktige avgjørelser for hver enkelt pasient, avslutter Ryel.