Du har et valg Vi kan ikke velge bort kreft, men din stemme under årets stortingsvalg har stor betydning for din helse i fremtiden. Her kan du se hvor Kreftforeningen mener det haster at politikerne retter innsatsen i tiden som kommer - og hvordan du kan hjelpe oss.

Arbeiderpartiet vil investere betydelig i sykehusenes digitale grunnmur, styrke det digitale samarbeidet mellom privat og offentlig sektor, samt primær- og spesialisthelsetjenesten, og vurderer ekstra tilskudd til sykehus og kommuner som har gode e-helseprosjekter. Deres mål er å sørge for bedre utnyttelse av helsedata, og at Norge blir en pionernasjon innen E-helse, og innen 2025 det ledende landet i Europa. Arbeiderpartiet ønsker også at Norge tar internasjonalt lederskap for etableringen av ordninger som øker forskning, utvikling, overvåking og innkjøp av antibiotika. De vurderer også skjerpet kontroll av multiresistente bakterier hos personer som har blitt operert utenlands, samt gjennomføre et treningsprogram i kommunikasjon for leger med sikte på å redusere feilbruk av antibiotika.

Fremskrittspartiet vil satse på økt bruk av velferdsteknologi, for eksempel digitalt nattilsyn og elektroniske dørlåser. De vil også bruke tilskuddsordningen for å sikre at fremtidige byggede omsorgsboliger har mulighet for velferdsteknologi. De vil at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse eller sterke næringsklynger. De nevner i tillegg konkret å satse på flere investeringsprosjekter som omhandler nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling gjennom å øke tapsfondet til Innovasjon Norge.

Høyre ønsker at Norge skal være verdensledende på digitalisering i offentlig sektor, med krav om plan for gevinst for innbyggerne ved nye digitaliseringsprosjekter. De ønsker også krav om elektroniske arkiver for saksbehandling i kommunen, flere digitale selvbetjeningsløsninger og å styrke samarbeidet mellom stat og kommune rundt e-postjournaler i eldreomsorg og primærhelsetjeneste. Høyre vil sikre enklere tilgang til og bedre utnyttelse av helsedata og biobanker, utarbeide en vekststrategi for helseindustrien i Norge og sørge for at innovasjonspotensialet ved kliniske studier i helseforetakene utnyttes bedre. Partiet ønsker også at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens, og arbeide for et internasjonalt forbud mot å bruke antibiotika som vekstfremmer i matproduksjonen og for et forbud i EU mot at veterinærer kan selge antibiotika.

Kristelig Folkeparti vil ha en kritisk gjennomgang av alle skjemaer, spørsmål og rutiner i dagens saksbehandling, fordi ingen skal være nødt til å oppgi den samme opplysningen til det offentlige flere ganger. De ønsker også at staten og kommunene i større grad må arbeide sammen om å skape tilgjengelige og brukervennlige elektroniske løsninger for innbyggerne. Staten bør ta et ansvar for å utvikle en felles digital plattform som de kan tilby kommunene, slik at disse kan velge å ta den i bruk dersom de ønsker. Arbeidet med å utvikle og innføre gode elektroniske samhandlingsløsninger i ulike deler av helsetjenesten må intensiveres.

Miljøpartiet de Grønne vil digitalisere alle offentlige og innbyggerrettede tjenester og systemer som kan gjøre dem mer effektive, sikre at de som ikke ønsker å benytte seg av digitale tjenester likevel får et fullverdig møte med det offentlige, tilby flere digitale tjenester som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner, satse på felles systemer i flere offentlige sektorer der det er forenlig med personvernhensyn og øke satsingen på brukervennlig velferdsteknologi i kommunene. MDG vil også øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn, satse på innovasjon og kunnskapsutvikling i bionæringer, tjenestenæringer og industri, samt støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. Miljøpartiet de Grønne vil at Norge, som særlig ressursrikt land, tar spesielt ansvar for å bidra internasjonalt til å løse antibiotikaresistensproblemet ved å informere om konsekvensene av antibiotika, begrense overforbruk og bidra til å utvikle nye typer. De vil i tillegg redusere bruken av antibiotika i matproduksjon i Norge ytterligere. 

Senterpartiet vil utvikle digitale offentlige tjenester som et virkemiddel for å beholde spredt bosetting i hele landet. De vil også sørge for at velferdsteknologi blir en naturlig del av helse- og omsorgssektoren, samt videreutvikle sentrale digitale registre. De vil også ha økt kommersialisering av forskningsresultater, slik at de kan danne grunnlaget for innovasjon og gründervirksomhet. Senterpartiet vil stille krav til sykehus om å ha faglig oppdaterte planer og tiltak for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede midler, få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk og styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. De vil stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte, innføre egen reseptklasse med strengere regulering for antibiotika, avslutte ordningen med offentlig finansierte helsereiser til utlandet der tilsvarende behandling kan gis innen frist og på forsvarlig vis i Norge. I tillegg vil Senterpartiet iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier, intensivere arbeidet med å finne nye typer antibiotika.

Sosialistisk Venstreparti vil bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme, lage felles digitale løsninger for kommune og stat, samordne de digitale systemene i NAV, styrke IKT-næringen og Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester. De vil også sikre at alle som har behov for det, for eksempel eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. De vil også begrense bruken av antibiotika både i helsevesenet og landbruket for å unngå utvikling av resistente bakterier. 

Venstre vil sikre at digitalisering skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor, gjennomføre digitalisering i flere mindre prosjekter for å redusere kostnader og for å åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene, gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet og etablere et nasjonalt velferdsteknologisk senter. De vil bidra til kommersialisering og innovasjon i helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon, styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet og sørge for at innovasjonsmidler også går til å finne nye måter å jobbe på, ikke bare nye produkter. Venstre nevner også ønske om reduksjon av bruken av unødvendig antibiotika.

Se hvordan du kan hjelpe oss med å påvirke politikerne.

Denne informasjonen er hentet fra de ulike partienes partiprogram.