Spørsmålene i den første runden handlet om hvorvidt dere er fornøyde med kreftomsorgen i Norge, hvilke behov for bistand dere har hatt og om dere har fått dekket disse behovene gjennom tilbud. Vi stilte også spørsmål om de kommunale kreftkoordinatorene. I alt svarte 608 personer, noe som gir en svarprosent på 72 %.

God kreftomsorg

Alt i alt kan vi si at dere opplever kreftomsorgen i Norge som god. 65 % svarer at de i svært eller i stor grad er fornøyd med behandlingen de har fått som kreftpasient eller pårørende.

Bedre tilbud til de pårørende

De pårørende er svært viktige for kreftpasienter. Det er ikke alltid de pårørende opplever at de får god nok støtte til å kunne stå i sin viktige rolle. 

Kakediagrammet viser svar på spørsmålet: «Det finnes tilbud som fremmer god livskvalitet for kreftpasienter» og «Det finnes tilbud som fremmer god livskvalitet for pårørende».

Diagrammet viser at 56 % har et meget godt eller ganske godt inntrykk av tilbudet til kreftpasienter, mens 29 % av dere svarer at dere har et meget godt eller ganske godt inntrykk av tilbudene til de pårørende.

Behov og tilbud

Vi stilte også spørsmål om hvilke behov dere har hatt. Svarene viser at det i størst grad er behov for oppfølging i kommunen under/etter kreftbehandlingen når det gjelder:

  • Samtale om ny livssituasjon og hvordan takle det (49 %)
  • Seneffekter (49 %)
  • Fysisk aktivitet og trening (44 %)
  • Ernæring og kosthold (43 %)

I tillegg stilte vi også spørsmål om dere har fått dekket disse behovene. Svarene viser at det er størst udekket behov når det gjelder oppfølging knyttet til seneffekter, samtale om ny livssituasjon og hvordan takle dette, hjelp til å finne frem i det offentlige systemet og behov knyttet til ernæring og kosthold.

Brukerpanel

Vårt brukerpanel består av 982 pasienter og pårørende som har sagt seg villige til å dele sine erfaringer og kunnskap med oss. Få mer informasjon om brukerpanelet.

Kreftkoordinator

34 % har vært i kontakt med en kreftkoordinator i kommunen de bor i, mens 39 % ikke har vært det. 27 % av dere svarer at de ikke kjenner til noen kreftkoordinator i kommunen sin. 

Om undersøkelsen

Vi vil bruke disse resultatene i vårt påvirkningsarbeid overfor norske myndigheter for å få en enda bedre kreftomsorg. Svarene vil bli brukt som bakgrunnsinformasjon for rapporter, høringer og innspill til statsbudsjett. Kreftforeningen vil også bruke resultatene i forbindelse med utvikling av nye kreftomsorgstilbud. 

Svarene dere har gitt i denne runden stemmer godt overens med funnene fra Kreftforeningens rapport «Rehabilitering og mestring blant kreftrammede» fra 2013.

Var denne siden nyttig?