I Norden får flere hundre barn og unge kreft hvert år, og ny kunnskap er derfor en viktig forutsetning for å finne ny og bedre behandling. I tillegg til økt overlevelse, er det et mål at kreftrammede barn skal leve et langt og godt liv etter endt behandling.

Kreftforeningen, NordForsk og Norges forskningsråd utlyser nå totalt 38 millioner kroner til forskningsprosjekter på kreftbehandling for barn.

– Hvert år får rundt 150 barn i Norge kreft, og selv om kreftbehandlingen er blitt god er det fortsatt barn som ikke overlever. Hvert barn som dør er et for mye, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Persontilpasset behandling

Den nye forskningsutlysningen vil nå inngå som en del av et nordisk forskningsprogram, og skal støtte prosjekter som ser på persontilpasset behandling av barna som rammes.

– Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten, og en behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre, sier Ryel.

Persontilpasset behandling innebærer at hver enkelt pasient i større grad får behandling og medisin tilpasset sine individuelle biologiske karakteristikker. Ryel påpeker at persontilpasset behandling blir stadig viktigere i kreftbehandlingen og gjør at flere overlever og at færre får senskader.

– Men når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene også mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha et for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser, sier Ryel.

– Den nye satsingen på barnekreft legger til rette for forskning av høy kvalitet på tvers av de nordiske landene. Det vil gi store gevinster til helsetjenesten, forskningsmiljøene og mest av alt pasientene, sier helseminister Bent Høie.

Se mer på NordForsk sine nettsider