Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til de eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Kreftforeningen har derfor strukturert innspillene rundt disse områdene.

Mat og måltider

– For å ivareta at alle eldre sikres tilbud om et ernæringsmessig godt kosthold både som hjemmeboende og når de bor på institusjon eller i omsorgsboliger, er mat og ernæringsfaglig kompetanse hos de ansatte vesentlig.

– Kreftforeningen er særlig opptatt av å bidra til at eldre får gode matopplevelser og til økt fokus på forebygging generelt og av feil-/underernæring spesielt. Underernæring er en stor utfordring i helsetjenesten. Eldre og kreftpasienter er særlig utsatt. Nok og riktig ernæring er særdeles viktig i forbindelse med kreftbehandling.

Aktivitet og fellesskap

– Kreftforeningen er opptatt av å styrke sosial kontakt og mestring hos sårbare eldre. Vi ønsker spesielt å fremheve betydningen av velferdsteknologi, spesielt vårt samarbeid med No Isolation og utviklingen av KOMP.

– Forebyggende hjemmebesøk er et generelt tilbud til eldre som enten ikke har tjenester fra kommunen eller kun begrensede tjenester. Dette er en svært god ordning som med fordel bør etableres i alle kommuner.

– Betydningen av konkrete møteplasser og praktisk hjelp er viktig for å styrke sosial kontakt og mestring. Kreftforeningen har ulike faglige og sosiale tilbud på Vardesentre ved sykehus, arrangerer temakafe over hele landet og fagpersoner på Kreftlinjen svarer på 12-14000 henvendelser om kreft i året.

Helsehjelp

– Kreftforeningen vil påpeke betydningen av god informasjon om at forebygging både reduserer risiko for kreft og alvorlig sykdom

– Tilbudene knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og tobakksslutt bør integreres som en del av forebyggings- og behandlingstilbudet i primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Kreftforeningen vil bidra til økt kunnskap om betydningen av å leve med flere sykdommer samtidig, og til en mer tilpasset behandling og omsorg for eldre kreftpasienter.

– Mer forskning som også omfatter de eldste kreftpasientene. Dette vil gi mer kunnskap om hva som må til for å skape gode behandlings- og omsorgstilbud til denne gruppen.

– Bruken av antibiotika for eldre på sykehjem er tidvis unødvendig høy. Dette bør omtales i meldingen.
– Kreftforeningen er opptatt av å bidra til økt livskvalitet i livets sluttfase, alle som ønsker og kan skal bo hjemme lengst mulig også ved alvorlig sykdom. De som vil dø hjemme skal få mulighet til det. Her trengs det systematisk samarbeid mellom fastlege, kreftkoordinator, kreftsykepleier og hjemmetjeneste, samt med sykehus og palliativt team.

Sammenheng i tjenesten

– Kreftforeningen ønsker å fremheve den ene tiltakspakken i Pasientsikkerhetsprogrammet: Trygg utskrivning – med pasienten som likeverdig part.