Bruk mye mer penger på forebygging.
Hver ekstra krone vi satser på forebygging bidrar til færre syke og bedre livskvalitet for den enkelt

En skikkelig satsing på persontilpasset medisin.
Målet med persontilpasset medisin er å tilby presis og effektiv behandling for hver enkelt pasients individuelle sykdom. Pasientene skal motta riktig behandling til riktig tid og uvirksom behandling skal unngås. Utvikling av persontilpasset medisin lar seg ikke gjennomføre med finansiering innenfor helseforetakenes eksisterende budsjettrammer.

Mer penger til sykehusene.
Økning i antall krefttilfeller i årene som kommer, og en stadig eldre befolkning betyr økt sykdomsbyrde i samfunnet. Sykehusene må rustes opp, god pasientflyt og kortere ventetid må sikres.

Midlertidig innføring av nye medisiner.
Stadig flere kreftpasienter venter desperat på at nye medisiner skal bli tilgjengelig på norske sykehus. Men prislappen er for høy og mange dør i ventetiden. Innfør en midlertidig finansiering for nye legemidler og overvåking bruken inntil det finnes tilstrekkelig dokumentasjon. På den måten får pasientene tilgang til livsviktige medisiner samtidig som myndighetene for et bedre grunnlag for om medisinen skal innføres eller ikke.

Kraftig satsing på digitalisering.
Kreftforeningen er bekymret for tempoet i digitaliseringen av helse-Norge. Skal vi gi gode helsetjenester, sikre kvalitet i behandling og bevare tilliten til det norske helsevesenet trengs et betydelig e-helseløft og store investeringer.

Øke tobakksavgiftene med ti prosent.
Røyking er den levevanen som tar flest liv i form av hjerte- og karsykdommer, kols og ikke minst kreft. Høyere priser på tobakk reduserer tobakksbruken.

Innfør gratis røykesluttprodukter.
Nesten 80 prosent av de som røyker daglig har prøvd å slutte én eller flere ganger. Flere trenger hjelp til å stumpe røyken. Derfor tror vi på gratis røykesluttprodukter, som nikotintyggegummi og nikotinplaster.