Bare i Norge får nærmere 200 barn og unge kreft hvert år og ny kunnskap er en forutsetning for fortsatt å gi behandling i øverste klasse. Forskning er viktig for å videreutvikle behandlingsmetoder, og for å oppnå bedre behandlingsresultater. I tillegg til økt overlevelse er det et mål at barna skal leve et langt og godt liv etter endt behandling. Det er kjent at mange barn som har vært gjennom kreftbehandling kan slite med ulike type senskader.

Kreftforeningen og NordForsk ser samtidig en utvikling mot mer persontilpasset behandling. Det innebærer at hver enkelt pasient i større grad får behandling tilpasset sine individuelle biologiske karakteristikker – alle med samme kreftsykdom skal ikke nødvendigvis behandles likt, men biologiske forhold avgjør hvilken medisin som gis.

Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene mindre. Som følge av små pasientgrupper vil Norge ofte ha et for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrenser. Det er viktig med store pasientgrupper til at vi kan gjennomføre god forskning.

Dette kombinert med at det i dag eksisterer et godt nordisk samarbeid innen barnekreft gjør at Kreftforeningen og NordForsk ønsker å lyse ut forskningsmidlene til felles nordiske prosjekter. Alle fagmiljøer innen barnekreft i de nordiske landene inviteres til å samarbeide om prosjekter som skal føre til mer persontilpasset behandling for barn som blir rammet av kreft.

I første omgang har utlysningen en ramme på rundt 19,3 millioner kroner, men både Kreftforeningen og NordForsk ønsker å invitere flere finansieringskilder med på utlysningen. Selve utlysningen – med søknadskriterier – planlegges presentert i desember 2017.

For mer informasjon om den planlagte utlysningen, ta kontakt med:
Elisabeth Sethre, Kreftforeningen: Elisabeth.Authen.Sethre@kreftforeningen.no eller Maria Nilson, NordForsk: Maria.Nilsson@nordforsk.org