Norge er blant de land i verden som ligger dårligst an både når det gjelder forekomst og dødelighet av føflekkreft. De siste årene har antall tilfeller økt kraftig. Årlig får over 2200 nordmenn føflekkreft og kreftformen tar rundt 300 liv hvert år.

Cirka 90 prosent av alle hudkrefttilfeller har sammenheng med at vi er blitt eksponert for mye sol eller solarium.

– Tiden er overmoden for et nasjonalt løft for å unngå alle tilfeller vi kan av denne forebyggbare kreftformen, og solariumsforbud er absolutt et av tiltakene som må vurderes. Vi vet at solarium står for en ikke ubetydelig andel av føflekkrefttilfellene, og dette er jo noe det går an å regulere, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Ny strategi kan gi oss bronseplass

En ny nasjonal UV-strategi, utarbeidet av eksperter fra blant annet Statens strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelsa ble nylig levert til Helse – og omsorgsdepartementet. For å få ned antall hudkrefttilfeller i Norge og antall som dør av føflekkreft, foreslår ekspertene fire hovedtiltak – ett av dem er en konkret vurdering om totalforbud av solarier.

Det nedsettes derfor en faggruppe som i løpet av neste år skal utrede et solarieforbud. Norge kan dermed bli det tredje landet i verden som forbyr solarier, bak Brasil og Australia.

Sistnevnte er det eneste landet i verden som nå ser færre føflekkrefttilfeller enn før. Det er mye takket være et solarieforbud mener den anerkjente australske hudkreftforskeren Adele Green som besøkte Kreftforeningen i forbindelse med Hudkreftdagen 23. mai i år. Beskjeden hennes til norske myndigheter er krystallklar: Forby solarium.

– Føflekkreft er den nest vanligste kreftformen i alderen 25-50 år. De fleste av solariumsbransjens kunder er unge mennesker som ønsker brunfarge. Det er ingen helsemessige grunner til at denne kreftfremkallende tjenesten skal beholdes. Vi regner med at vi om noen år vil se tilbake med undring på at mange brukte solarium, på samme måte som vi i dag ser tilbake på hvordan det var med røyking overalt, sa Green.

Øker kreftrisikoen betydelig

Kreftforeningen fraråder generelt soling i solarium, fordi det gir mer intens stråling enn utendørs stråling og økt risiko for hudkreft.

 – For de fleste kommer solarium i tillegg til utesol, og øker den totale mengden UV-stråler huden får, og dermed også kreftrisikoen, sier Ryel.

Flere studier viser sammenheng mellom solariumsbruk og økt risiko for føflekkreft, og ingen av dem viser noen trygg, nedre grense for hvor lite solarium man kan ta. En stor norsk studie viser at kvinner som hadde solt seg i solarium 30 ganger eller mer hadde 32 prosent økt risiko for føflekkreft, sammenlignet med kvinner som aldri hadde solt seg i solarium. Kvinner som startet å ta sol før de fylte 30 år, var gjennomsnittlig to år yngre da de fikk diagnosen, enn dem som aldri hadde brukt solarium.

Strategien har fire målområder:

  1. Forebygging av hudkreft gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal forvalting
  2. Økt kunnskap og bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen
  3. Revurdere reguleringsregimet for solarier
  4. Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft

– Alle disse tiltakene er viktig for å sørge for å få Norge ned fra føflekktoppen i verden. I tillegg til å spare mange for lidelsen ved å få føflekkreft, er det anslått at de totale samfunnskostnadene er på hele 6,5 milliarder kroner årlig. Med økende andel eldre og nye, livsforlengende medisiner, forventes kostnadene å øke betraktelig i årene som kommer, sier Ryel og avslutter:

– Nå som strategien er levert til Helse- og omsorgsdepartementet er det viktig at den følges opp.

Les mer om føflekkreft og hvordan du kan forebygge det her:

www.kreftforeningen.no/solvett