– Noe av det verste vi som foreldre kan oppleve, er hvis barna våre blir alvorlig syke. Alt annet blir uviktig. Da må vi slippe å måtte kjempe mot byråkratiet for å følge dem opp. Derfor er vi veldig glade for at pleiepengeordningen både skal forenkles, utvides og gjøres mer fleksibel, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) besøkte Ryel nylig Hilde Vibeke Stoltenberg på Eidsvoll Verk. Sønnen Aleksander sliter med en rekke ulike diagnoser som gjør at han bare kan være noen få timer på skolen hver dag. Det gir store utfordringer for Hilde Vibeke Stoltenberg og ektemannen for å få hverdagen til å gå opp når omsorg og oppfølging av sønnen og egne jobber skal kombineres. 

I slike situasjoner fungerer pleiepengene som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Stoltenberg opplever denne ordningen som rigid og lite fleksibel og de bruker mye tid på å kjempe for sine rettigheter.

– Det er uttømmende og frustrerende. Mange foreldre blir rett og slett syke av dette selv, fortalte Stoltenberg til Eriksson og Ryel.

Eriksson understreket at dette var en sak han har vært opptatt av helt siden han kom inn på stortinget i 2005.

– Dagens pleiepengeordning oppleves som streng og vanskelig. Mange skjønnspregede vilkår gir NAV krevende utfordringer som kan føre til forskjellsbehandling. Flere grupper syke barn er ikke omfattet av ordningen, eller går inn og ut av ordningen og oppleves som uforutsigbar. Slik vil vi ikke ha det. Hovedvilkåret skal være at barnet er sykt og har behov for tilsyn og pleie. Derfor legger vi et nytt forslag ut på høring, sier arbeids- og sosialministeren. 

Anne Lise Ryel og Kreftforeningen hilser en nye ordning velkommen, og tror dette kan lette hverdagen betraktelig. til familier med alvorlig syke barn. 

– En gledelig sak, både for foreldre med syke barn generelt og de med kreftsyke barn spesielt. Kreftsyke barn har ofte lange behandlingsforløp og dagsformen kan variere. I perioder kan man kanskje bare være noen timer i barnehage. I slike tilfeller har foreldre med dagens ordning opplevd å bli trukket i lønn. En utvidet pleiepengeordning vil gjøre hverdagen lettere for familier som opplever å få et sykt barn med behov for kontinuerlig pleie og oppfølging. Ny pleiepengeordning blir også mer fleksibel fordi man kan gradere pleiepengene og kombinere med yrkesdeltakelse. Det er viktig å legge til rette både at man kan drive god omsorg for barna, men samtidig delta i arbeidslivet, sier Ryel, som også er svært glad for at ordningen utvides fra 12 til 18 år. 

– I alle andre sammenhenger er man definert som barn helt til man er 18 år. Slik bør det også være når det kommer til rett til pleiepenger, sier Ryel.

De viktigste endringene i den nye ordningen (utvidelsene er anslått å koste om lag 425 millioner kroner): 

  • Det foreslås at pleiepenger skal ytes ut fra en dagkonto med perioder på 1300 dager eller 5 år ved sammenhengende uttak. Foreldrene kan selv velge om man vil ta ut 100% eller gradere og kombinere med arbeid. Det første året vil det være 100% inntektskompensasjon ved pleie av sykt barn, mens de fire neste årene vil det være 66%.

Pleiepengeordningen utvides:

  • Aldersgrensen økes opp til 18 år for alle grupper.
  • Mindre alvorlig sykdom hos barn vil nå gi rett til pleiepenger (forutsatt behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som imidlertid i seg selv indikerer en viss alvorlighetsgrad på sykdommen).
  • Inkludere varig syke barn. (Varig sykdom hos barn som ikke er i startfasen, ustabil fase eller progredierende vil nå gi rett til pleiepenger.)
  • Utvide graderingsmulighet ned til 20%. Utvidet graderingsmulighet vil medføre økt fleksibilitet og at flere kommer inn i ordningen.
  • Opphever syv ”karensdager”. Foreldre som pleier syke barn over 12 år i forbindelse med institusjonsopphold vil nå få rett til pleiepenger fra første dag (mot i dag fra åttende dag fordi man må bruke syv sykt-barn-dager først).
  • Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig, for pleie i forbindelse med institusjonsbehandling av barn over 12 år og som ikke er kronisk eller funksjonshemmet.
  • Begge foreldre vil nå kunne ta ut pleiepenger samtidig i forbindelse med institusjonsopphold.
Var denne siden nyttig?