– Vi er veldig skuffet over at regjeringen ikke velger å prioritere HPV-vaksine for gutter. Her lukker de øynene for en klar anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette rimer dårlig med målene i Nasjonal kreftstrategi der det står at «Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging».

HPV-vaksinen er et av de best dokumenterte kreftforebyggende tiltakene og vi mener HPV-vaksine for gutter bør gis på lik linje med jenter i barnevaksinasjonsprogrammet, samt tilbys gratis til alle menn opp til 26 år, sier Anne Lise Ryel.  

Generalsekretæren er heller ikke fornøyd med at tobakksavgiftene bare er foreslått økt med 2,1 prosent.

– Dette er alt for defensivt og dekker knapt nok prisstigningen. Skal man nå målet om et tobakksfritt samfunn må det langt sterkere lut til. Avgiftsøkninger er en av de viktigste og best dokumenterte strategiene som reduserer tobakksbruk. Spesielt er ungdommer følsomme for prisstigninger på tobakk – to til tre ganger mer enn voksne, sier Ryel. 

Men som leder for den viktigste bruker og interesseorganisasjonen for landets kreftpasienter finner Ryel også lyspunkter i statsbudsjettet. 

– Det mest konkrete som får innvirkning på kreftbehandlingen er at det er satt av 75 millioner kroner til planleggingen av å få på plass protonbehandling. Etablering av protonbehandling i Norge vil bidra til økt grad av helbredelse, redusere langtidsskader og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Dette vil ha særskilt stor betydning for barn og unge, som i større grad kan bli i stand til å fullføre skole og delta i arbeidslivet, og leve fullverdige liv, sier Ryel.

Ryel trekker også frem følgende positive satsninger

  • Skolehelsetjenesten styrkes med 50 millioner. Riktig kosthold og fysisk aktivitet vet vi reduserer risikoen for mange kreftformer. I et forebyggingsperspektiv er satsingen på helsestasjonene viktig og gledelig. Helsesøstrene er også viktige for å ivareta barns psykiske helse, for eksempel når familier blir rammet av kreft. Det er viktig at det følges opp at disse pengene virkelig går til en styrking av antallet helsesøstrene i kommunene, sier Anne Lise Ryel.
  • Det utvikles en nasjonal strategi for å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge. Statens strålevern skal i 2017 etablere og koordinere en nasjonal gruppe for arbeidet med en UV- og hudkreftsstrategi. Videre skal Strålevernet forberede utskifting av målestasjoner som overvåker UV fra sola.
  • 200 millioner kroner settes av til å stimulere bedre og mer rehabilitering i 2017. Innen 2019 skal det årlige stimuleringstilskuddet øke til 300 millioner kroner.
  • Pleiepengeordningen for foreldre med alvorlig syke barn styrkes og gjøres mer fleksibel.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, kontakt Erik Vigander, pressesjef i Kreftforeningen, 901 33 771.

Var denne siden nyttig?