I oktober arrangerer Brystkreftforeningen og Kreftforeningen Rosa sløyfe-aksjonen, og for første gang retter aksjonen oppmerksomheten mot senskader etter brystkreftbehandling. Målet er å øke kunnskapen om senskader, slik at det skal bli lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

– Minst én av tre brystkreftpasienter får senskader. Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten de er fra familie, venner eller, ikke minst, arbeidsgivere, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Mange synes det er vanskelig å snakke om plagene fordi de har fått «livet i gave». Vi håper at årets Rosa sløyfe-aksjon bidrar til større grad av åpenhet rundt konsekvensene av sykdom og behandling. Det må være aksept for å si at behandlingen har kostet og at livskvaliteten er endret, sier Ryel.

Hva er senskader? Les mer om årets tema og hvordan kampen om å bli frisk også varer etter kreftbehandlingen.

Enormt behov for kunnskap

Hvert år får flere enn 3 400 kvinner og et lite antall menn i Norge brystkreft. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere, men behandlingen medfører risiko for å utvikle senskader.

Senskader er helseproblemer som varer mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling, men kan også oppstå flere år etter. Vanlige skader er kronisk utmattelse og nerveskader, men mange kvinner får også hjerteproblemer og store hevelser i armene, blant annet på grunn av stråling. Noen har senskader i en periode, andre må leve med det resten av livet.

– Vi ser et overveldende engasjement for årets tema blant dem som selv er rammet. Mange uttrykker fortvilelse over manglende informasjon om senskader i forkant av behandlingen. Flere opplever også at helsepersonell ikke knytter helseproblemer som oppstår lenge etter avsluttet behandling til brystkreftbehandlingen, sier Ester-Johanne Sande, styreleder i Brystkreftforeningen.

For mange som overlever brystkreftbehandling, gjenstår kampen om å bli frisk. Veien tilbake til arbeidslivet og familielivet slik man kjenner det er lang.

– Pasienter møter forventninger om at de har samme funksjonsnivå som før de ble syke, noe som kan oppleves som en stor belastning. Behovet for økt kunnskap om senskader etter brystkreftbehandling er enormt – både blant brystkreftpasienter, helsepersonell og befolkningen for øvrig, sier Sande.

Trenger mer forskning

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på senskader og på persontilpasset kreftbehandling. Persontilpasset behandling vil føre til mer presis og skånsom behandling, noe som vil spare mange kreftpasienter for senskader.

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen håper at mer forskning vil føre til at færre pasienter får nedsatt livskvalitet på grunn av senskader.

– Det er gledelig at så mange som ni av ti overlever brystkreft. Men økt overlevelse fører også til en større pasientgruppe med senskader, og det må vi ta på alvor. Vi håper at forskning på dette feltet, samt økt kunnskap om senskader i befolkningen, kan gjøre hverdagen for pasienter med senskader lettere og på sikt redusere forekomsten, sier Ryel.

Om brystkreft

  • Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med flere enn 3 400 nye tilfeller hvert år. I dag lever rundt 44 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft.
  • Én av tolv kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet.
  • 24 menn fikk brystkreft i 2015
  • Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 89 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 585 kvinner og 6 menn døde av brystkreft i 2015.
  • Minst en av tre brystkreftrammede opplever å få senskader av behandlingen. Senskader er bivirkninger av behandlingen som varer lengre enn et år. Det kan være fatigue, kognitiv svikt, smerter, konsentrasjonsvansker, stoffskifteproblemer og mer. De fleste av disse sliter med å komme tilbake i fullt arbeid og til det livet de levde før de fikk kreft.

Om Rosa sløyfe

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter.

I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer Rosa sløyfe-aksjonen i Norge og har gjort det siden 1999.