– Tobakk er den enkeltfaktoren som har bidratt til mest helseskader de siste tiårene, og den viktigste årsaken til kreft. Økte avgifter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere bruken av tobakk, sier Ryel, som er svært skuffet over at regjeringen og samarbeidspartene ikke vil øke tobakksavgiften.

– Ungdom er spesielt følsomme for prisendringer på tobakk. Det er derfor uforståelig at ikke Venstre og KrF benytter sjansen til å endre den altfor defensive holdningen regjeringen har til avgiftsøkning.

Styrker folkehelsen
Ryel peker på at det samtidig er mye bra i budsjettavtalen. Hun trekker frem dette som særlig positivt for bedre folkehelse:

– KrF og Venstre fortjener skryt for økte sukkeravgifter. Det er et viktig tiltak for å snu trenden med stadig økende fedme hos barn. Det handler om å gjøre de usunne valgene dyrere. 100 millioner kroner mer til helsesøstre er også et skritt i riktig retning, sier Ryel.

– Det er også positivt at sykehusene får 200 millioner kroner mer, men det trengs et langt større løft for å møte fremtidige utfordringer. Bare innenfor kreftområdet vil antall tilfeller øke kraftig de neste årene.

Ryel er glad for at regjeringens kutt i støtten til fri rettshjelp reverseres og at tjenesten i stedet styrkes.