4. HPV-vaksine for gutter

Høsten 2018 startet tilbudet om HPV-vaksinering av gutter fra og med 7. trinn. Jenter har hatt tilsvarende tilbud fra 2009. HPV er et seksuelt overførbart virus som kan føre til flere typer underlivskreft

– En vaksinedekning av både jenter og gutter vil føre til mindre smitte i befolkningen og på sikt vil dette bidra til at færre får underlivskreft. Kreftforeningen har et nullvisjonsmål for livmorhalskreft, og god dekning av HPV-vaksinen er et viktig steg på veien mot å utrydde livmorhalskreft i Norge, sier generalsekretæren.

5. Standardiserte tobakkpakninger

1. juli 2018 var tobakksskapene i norske butikker fylt opp med helt nye sigarettpakker og snusbokser – såkalt plain packaging. Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner med tobakk.

– Norge er i front på tobakksforebygging og det skal vi fortsette å være. Standardiserte innpakninger tar dette et skritt videre, og vi vet at det virker. Det er nødvendig for å nå målet om at neste generasjon skal være tobakksfri, sier Ryel.

6. Søsken skal behandles som pårørende

Fjoråret startet med en endring i helsepersonelloven som gjør at søsken som pårørende og barn som etterlatte skal sidestilles med barn som pårørende. Det betyr at alle barn som opplever kreft i familien får oppfølging.

Det er også blitt vedtatt at barns reise- og oppholdsutgifter skal dekkes slik at de får den nødvendige oppfølgingen – uten at familiene skal bli økonomisk skadelidende.

7. Mer penger til skolehelsetjenesten

Det ble bevilget 100 millioner kroner i øremerkede midler til økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Dette er viktig for å møte utfordringer med inaktivitet, overvekt og tobakksbruk blant barn og unge, samt bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse.

Vil du bli å gjøre en forskjell? Bli medlem i dag! 

 

8. 40 millioner til digitalisering

Å gjøre helsedata tilgjengelig på tvers av sykehusene og helsetjenestene vil bety mye for behandlingen av kreftpasienter i fremtiden. Dette har Kreftforeningen jobbet for i en årrekke og et steg i riktig retning er bevilgningen til en helseanalyseplattform på 40 millioner kroner. Den digitale plattformen vil gi forskere tilgang på livsviktig helseinformasjon.

– Kreftforeningen mener for øvrig at tempoet i satsingen på digitalisering av helse-Norge går for sakte. Skal vi gi gode helsetjenester, sikre kvalitet i kreftbehandlingen og bevare tilliten til det norske helsevesenet, så trengs det et betydelig digitalt løft med milliardsatsing. Det kommer vi til å fortsette å jobbe for.

9. Kreft i fattige land

Kreftforeningen har gjennom mange år jobbet for å øke oppmerksomheten om hvordan kreft rammer i fattige land. 70 prosent av alle som dør av kreft i verden skjer i fattige land. En stor andel av disse krefttilfellene kan forebygges. Å begrense tobakksbruk er det viktigste innsatsområdet.

I tråd med Kreftforeningens innspill vedtok Stortinget i desember å bevilge penger til å forebygge tobakksrelatert sykdom og dødsfall gjennom bistandsbudsjettet. I tillegg ble regjeringen bedt om å utarbeide en tydelig strategi for hvordan Norge skal engasjere seg globalt i arbeidet med å bekjempe kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer.

10. Ny kreftstrategi

Kreftsaken omhandler utrolig mange «saker». Det er derfor viktig å se kreftområdet i sammenheng og å prioritere hvilke rekkefølger ting skal gjøres. I 2018 offentliggjorde regjeringen en ny nasjonal kreftstrategi «Leve med kreft». Denne strategien har i motsetning til den forrige nettopp lagt mer vekt på det å leve med kreft, inkludert senskader, og fokuserer mer på kreftomsorgen i kommunene. Les om gjennomslagene i kreftstrategien.

– Det er ingen selvfølge at vi har en nasjonal kreftstrategi, men for Kreftforeningen har det vært utrolig viktig å dytte på helsemyndighetene slik at vi har fått en helhetlig strategi for å møte en så alvorlig sykdom som rammer så mange, avslutter Ryel.

Bli medlem i dag

Nå spanderer vi medlemskapet ut 2019. Melder du deg inn i dag, har du betalt medlemskontingenten frem til 31. desember 2020.