Saken er hentet fra PROFO-nytt
Tekst: Jan Egil Aase
Foto: Geir Mogen / NTNU


Med midler fra et EU- prosjekt eller et såkalt «ERC Starting Grant» startet hun forskningsprosjekt i februar i år. Som nesten alltid ved grunnforskning så er det et langtidsperspektiv ved dette prosjektet slik at pengene til prosjektet fordeles over fem år.

Vil finne nye markører for å skille

Det finnes mange forskjellige typer prostatakreft som vi i dag ikke greier å skille fra hverandre. En konsekvens av dette er at vi har en stor utfordring med at det skjer svært mye overbehandling av prostatakreft. For mange pasienter kan dette innebære alvorlige og livsvarige bivirkninger og plager som inkontinens, ereksjonssvikt og depresjon.

På den andre siden er det svakheter med dagens diagnoseverktøy og metoder som i noen tilfeller fører til at enkelte aggressive typer av prostatakreft overses.

Gjennom dette prosjektet sikter forskningsgruppen mot å finne frem til kliniske diagnostiske markører mellom de ulike prostatakrefttypene.

– For å diagnostisere prostatakreft i fremtiden trenger vi sårt en markør vi kan bruke for de som kommer inn med forhøyet PSA verdi, men som har en krefttype som ikke vil bli klinisk relevant i pasientens levetid. I en aldrende befolkning, vil dette være svært viktig for å unngå overbehandling med de bivirkninger vi kjenner og også for å spare pasienter og samfunn for unødvendige operasjoner og stråling, fremholder May- Britt.

Analyserer vev fra mange pasienter

Målsetningen for dette prosjektet er å bruke flere ulike analyser samtidig, en såkalt multi-omics analyse av en og samme vevsprøve fra prostatakreftpasienter. Prosjektet skal bruke prostatavev innsamlet i stor-skala vevsbiobanker som Biobank 1 (St Olav) og fra MR biobanken hvor forskningsgruppa selv har samlet opp mot 1000 pasienter siden 2008.

– Dette er et prosjekt som ikke hadde vært mulig uten donasjon fra pasientene selv, understreker May-Britt.

Vil finne «molekylære signaturer»

Analysene vil gå ned til molekylnivå på flere plan; metabolitter, peptider, gener og patologi.

– Vi vil undersøke metabolitter både med MR teknologi og også en ny og hurtig imaging metode (MALDI) hvor det siste er et samarbeid med universitetet i Maastricht, Nederland. I samme prøve vil vi se på gensammensetning og også farge for potensielle biomarkører i vevet i tillegg til å undersøke peptider også med MALDI imaging. MALDI imaging gjør det mulig å se mengden av molekylene som finnes i et vev på et bilde. Det viktige med disse analysene er at vi ønsker å finne markører innad i de forskjellige vevsstrukturene og dermed undersøke heterogenitet både innad i vevsprøvene og innad i pasientene, men også mellom pasienter, forteller May- Britt.

May-Britt Tessem

  • May- Britt Tessem er forsker ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Hun arbeider med grunnforskning på prostatakreft.  Forskningsgruppen hennes jobber med MR-avbildning av prostata.
  • Som første, unge kvinnelige forsker ved NTNU har forsker May- Britt Tessem fått tildelt European Research (ERC) Starting Grant på 14 mill kroner. ERC er det europeiske forskningsrådet tilknyttet EU.
  • Disse midlene har hun fått for sin forskning på biomarkører for bedre diagnostisering og behandling av prostatakreft.
  • Midlene fra ERC henger svært høyt. ERCs oppgave er å finansiere forskning av høy kvalitet over hele Europa og det fordres fremragende vitenskapelig kvalitet for å bli valgt ut.
  • Midlene prosjektet har fått fra ERC brukes på en forskerstilling (May- Britt), en ingeniør og to post doc stillinger inkludert penger til storskala vevsprøveanalyser. Det er også andre stillinger i gruppa som har fått annen finansiering.