Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Forurensning og kreft

Forurensning kan øke risikoen for lungekreft.

Luftkvaliteten i Norge er generelt sett bedre i dag enn på 1990-tallet. Dårlig luftkvalitet gir likevel helseskader, som luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft, og er en risikofaktor som ofte er vanskelig å unngå. Den viktigste forurensningskilden i byer og tettsteder er veitrafikk, og særlig eksos fra dieselmotorer. Andre viktige kilder til forurensning er energiverk, utslipp fra industri og landbruk og fyring i gamle vedovner. 

Det er estimert at fint svevestøv og nitrogenoksider var årsaken til 1900 tilfeller av for tidlig død i Norge i 2012. 

Her kan du få varsel om luftkvalitet rett på mobilen. 

Derfor har luftforurensning betydning for utvikling av kreft

Det ser ut til å være en klar sammenheng mellom økt luftforurensning og lungekreft. Det er både partikler og stoffer som dieseleksos, løsemidler og metaller i luften som bidrar til den økte kreftrisikoen. 

Forurensningen fra diesel og bensin inneholder omtrent de samme kjemikaliene, men utslippet fra diesel inneholder mye mer av de små, mest skadelige partiklene. Disse partiklene kan trenge langt ned i lungenes forgreninger og øke risiko for lungekreft.

Både svevestøv og andre komponenter i luftforurensningen er farlig. Partikler eller svevestøv i forurenset byluft antas å være et av verdens store miljøproblemer. Luftbårne partikler fremkaller skader i lungevevet. Det kan skje enten direkte ved å reagere med cellene, eller ved at skadelige forbindelser bundet til partikkeloverflaten frigis i lungene. Skadelige forbindelser som blant annet metaller, benzen og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som frigjøres fra partiklene i lungene samt betennelsesreaksjoner forårsaket av partiklene, kan ha betydning for utvikling av lungekreft.

IARC, WHOs institutt for forskning på kreft, har klassifisert fossilt diesel som kreftfremkallende og bensin som sannsynlig kreftfremkallende.

På stille vinterdager kan kald luft langs bakken hindre luftsirkulasjon og da kan luftforurensningen bli spesielt høy. 

Hvem vet hva om luftforurensning og helse i Norge?