Mobiltelefoner

Det finnes enkelte studier som peker på en mulig sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og en spesiell type kreft i hjernen. Det er da snakk om mye og langvarig bruk, og at man holder telefonen opp til øret. I andre studier har dette ikke kunnet bekreftes. På grunn av denne usikkerheten har det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC klassifisert stråling fra mobiltelefoner i det som heter kategori 2B. Denne kategorien brukes når det er begrenset med bevis fra forskning, og at man derfor ikke kan utelukke en mulig sammenheng.

For å være føre var og få minst mulig stråling mot hodet kan du bruke håndfriutstyr eller høyttalerfunksjonen når du snakker i mobiltelefon.

Les gjerne hva den danske og den engelske kreftforeningen skriver om mobilstråling.
Også den amerikanske kreftforeningen, The American Cancer Society, skriver om mobilstråling. 

WHO anbefaler at det fortsatt forskes på effekt av mobilbruk, fordi kunnskapen om langtidseffekter er begrenset. Dette gjelder spesielt for barn og unge. Mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet.

Trådløse nettverk (wifi) og basestasjoner

Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Forskning har til nå ikke konkludert med  at stråling fra trådløse nettverk, TV- og radiosendere og basestasjoner øker risikoen for kreft. Enkelte har uttrykt bekymring for strålingen fra automatiske strømmålere. Det foreligger heller ikke her forskning som tilsier at det er kreftfremkallende.

Høyspentanlegg

Det er ikke fastslått at det er en sammenheng mellom eksponering for høyspentanlegg og kreft. Det er imidlertid en liten usikkerhet når det gjelder leukemi hos barn som vokser opp tett inntil høyspentlinjer. Nye studier vil forhåpentligvis få frem mer kunnskap om dette.

Andre helseeffekter enn kreft

I tillegg til å undersøke om stråling gir risiko for kreft, forskes det også på andre mulige helseeffekter. Eksempler er redusert sædkvalitet, adferdsendring, el-overfølsomhet og effekt på barns mentale utvikling.

Kreftforeningens arbeid er knyttet til det som er relevant for kreftrisiko. Folkehelseinstituttet har mer informasjon om mobiltelefoni og andre helseeffekter enn kreft.

Hva sier WHO?

WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, følger forskningen på disse fagfeltene nøye. IARC har klassifisert elektromagnetisk stråling fra sendere og høyspentanlegg som muligens kreftfremkallende (Gruppe 2B). Bakgrunnen for denne klassifiseringen er at man ikke kan utelukke en mulig sammenheng, og at det er begrenset med bevis fra forskning. 

Basert på oppsummert forskning konkluderer WHO altså med at det ikke foreligger resultater som bekrefter noen helsekonsekvenser av eksponering for lave nivåer av elektromagnetisk stråling. Det er behov for å vite mer om eventuelle biologiske effekter. Slike effekter er ikke nødvendigvis helseskadelige.

Les gjerne hva den danske og den engelske kreftforeningen skriver om mobilstråling.

Andre former for stråling

Her er også informasjon om annen type stråling på Statens stråleverns nettside:

Stråleterapi, stråling i industri og forskningtannrøntgen, røntgen og MR.