Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Mobiltelefoner, stråling og kreft

Fordi sammenheng med kreft og bruk av mobiltelefon over lang tid ikke kan utelukkes, anbefaler vi å være føre var.

Noen studier antyder en sammenheng mellom hjernesvulst og kreft i hode og hals ved intensiv bruk av mobiltelefon over lang tid.

I den senere tiden er det blitt mer oppmerksomhet rundt andre helseeffekter enn kreft. Det kan blant annet se ut til at mobilbruk og trådløse nettverk kan ha effekt på barns mentale utvikling. Fordi bruken av mobiltelefoner og annet utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling har økt, og brukerne er stadig yngre, anbefaler vi å være føre var og begrense bruken. 

Slik kan du begrense stråling fra mobiltelefonen

  • Bruk håndfriutstyr (øreplugg og ledning).
  • Begrens samtaletiden.
  • Send sms i stedet for å ringe.
  • Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen når du snakker.
  • Sørg for å ha god dekning, for eksempel nær vinduer, hvis du er i murhus.
  • Vurder barnas behov for mobiltelefon opp mot mulige skadelige effekter.
  • Begrens samtaler under transport, fordi mobiltelefonen øker effekten til maksimum hver gang den søker ny antenne. 

WHO anbefaler flere studier for å undersøke hvordan mobiltelefoner og stråling påvirker befolkningen og spesielt når det gjelder barn. Det er viktig med mer kunnskap både om mulig sammenheng med kreft og om andre helseeffekter. Det foregår blant annet en større studie om mobilbruk i England for å undersøke om mobilbruk og trådløse nettverk har effekt på barns mentale utvikling.  

Les blogginnlegget: Er mobilbruk kreftfremkallende?

Muligens kreftfremkallende

Det internasjonale kreftforskningsbyrået IARC/WHO har klassifisert elektromagnetisk stråling, inkludert mobilstråling, som muligens kreftfremkallende. Dette er bakgrunnen:

Risikoen anses å være begrenset for svulst i hjernen (gliomer) og godartet svulst på hørselsnerven (akustiske neuromer), og utilstrekkelig for å konkludere når det gjelder andre krefttyper.

Konklusjonen er da at det kan være en mulig risiko, og derfor er det viktig fremover å følge med på om det kan være en sammenheng mellom mobiltelefoner og kreft. Spesielt trengs det mer forskning på effekten av langvarig og mye bruk. Det er altså ikke sikre data som tyder på at mobilbruk kan føre til kreft, men enkelte data antyder en mulig sammenheng. Når det gjelder annen elektromagnetisk stråling er det fortsatt uklart om det har en sammenheng med kreft.

En ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har gjennomgått forskning om svake elektromagnetiske felt.  De konkluderte med at mobiltelefoner og annet utstyr ikke fører til vesentlige helseeffekter som kreft eller annen alvorlig sykdom, men at det er usikkerhet knyttet til mye bruk av mobiltelefon over flere tiår. Om dette gir vesentlige helseeffekter har det hittil ikke vært mulig å studere, men man vil følge med på utviklingen av kreftforekomsten framover.  

Trådløse nettverk og telefoner

Det skal ikke innebære risiko for kreft å bruke trådløse nettverk og telefoner. Strålingen fra trådløse telefoner er så svak at det ikke er grunnlag for å anta at disse utgjør noen helsefare.

Samfunnets behov for trådløs kommunikasjon er økende, og det settes opp basestasjoner slik at kommunikasjonssystemer får best mulig dekning.

Enkelte har uttrykt bekymring for helseeffekter ved eksponering fra basestasjoner. Strålevernsmyndighetene i Norden har i samarbeid vurdert om basestasjoner innebærer noen helserisiko. Konklusjonen er at det per i dag ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at eksponering fra basestasjoner forårsaker vesentlige helseeffekter, så lenge anbefalte grenseverdier fra den internasjonale strålevernkommisjonen ikke overskrides. 

Høyspentanlegg

Strålevernsmyndighetene våre mener det er svært liten risiko for helsefare ved å bli eksponert for magnetfelt fra høyspentledninger (pdf). Ved planer om nye bygg nær høyspentledninger, nye høyspentledninger nær bygg eller opprusting av eksisterende høyspentledninger skal man velge det alternativet som gir lavest mulig magnetfelt. 

El-overfølsomhet

Kreftforeningen forholder seg til forskning på kreft. Enkelte personer opplever ulike andre helseplager når de er nærme kilder til elektromagnetiske felt. Det er uklart hva som er hovedårsaken til slike plager.

Studier har vist at det er stor forskjell på hvor følsomme folk er for elektromagnetiske felt. Dette kan forklare hvorfor resultater fra ulike studier ikke stemmer overens.

Andre former for stråling

 

 

Relevante lenker om stråling på Statens stråleverns nettside: 

Stråleterapi, stråling i industri og forskningtannrøntgen, røntgen og MR. 

Internasjonalt arbeid

En ekspertgruppe er nedsatt av den internasjonale kreftforskningsorganisasjonen IACR, som er en del av Word Health Organisation (WHO).