Tobakksproduksjon og dens konsekvenser

 • I hvilke land og verdensdeler dyrkes det meste av tobakken som brukes i sigaretter og snus som selges – i Norge og i den vestlige verden forøvrig? Hvordan vil du beskrive disse landene/verdensdelene? Finnes det fellesnevnere?
  Har skolen en tobakkspolicy?Slik kan dere jobbe med å få en god tobakkspolicy på skolen.
 • Under hvilke arbeidsforhold jobber de som dyrker tobakk? Vilkår? Verneutstyr? Helsetilbud? Forekommer det barnearbeid? I så fall i hvilken utstrekning?
 • Finnes det sykdommer som særlig rammer de som arbeider på tobakksplantasjene? Hva er for eksempel ”Green tobacco sickness”?
 • Hvordan dyrkes tobakk? Er det enkelt å dyrke tobakk? Eller er tobakksplanten krevende?
 • Hvilken miljøpåvirkning har tobakken fra dyrking til ferdig røyk eller snus på jordsmonnet? Beskriv. Ut i fra det du kommer frem til, vurder om tobakk er et miljøvennlig eller fiendtlig produkt. Eller noe midt i mellom? Argumenter for ditt syn.
 • Hvordan påvirkes land med en økonomi som er sterkt avhengig av tobakkseksport? For eksempel Malawi. Beskriv. Ut i fra det du finner ut, vurder så om du anser tobakksdyrking som bra eller dårlig for et land. Argumenter for standpunktet ditt.
 • Finnes det mange tobakksselskaper i verden? Hvem er de største og hvem eier disse? Finnes det tobakksselskaper i Norge?
 • Selges råvaren tobakk på et åpent marked der markedets regler om tilbud og etterspørsel gjelder? Eller hva styrer handelen mellom tobakksselskapene og tobakksbøndene? Hvem tjener penger på tobakk? Beskriv.

Markedsføring og salg av tobakk

 • Hvordan markedsfører tobakksselskapene produktene sine? I Norge? I andre land?
 • Hvilke lover og regler gjelder for markedsføring og salg av tobakk i Norge? Hvordan har disse lovene og reglene utviklet seg i et historisk perspektiv fra 1970-tallet og frem til i dag?
 • Hvordan har tobakksforbruket i Norge endret seg siden 1970-tallet? Har det økt eller minket? Ser du noen forbindelse mellom lovgivning/regler og bruk av tobakk?
 • Man snakker iblant om skjult eller indirekte reklame – kan du gi et eksempel på slik reklame? Hva er hensikten med en slik form for reklame?
 • Kan du gi et eksempel på skjult eller indirekte tobakksreklame?
 • Hvordan jobber tobakksselskapene med markedsføring og salg i de land som ennå ikke har noe lovverk for å regulere dette? Hvordan ser tobakksbruken ut i disse landene?
  Oppgaver om snusOppgaver for ungdomsskoletrinnet.

Tobakk og helse

 • Hva sier Verdens helseorganisasjon WHO om bruk av tobakk? Av og til sammenlignes bruken av tobakk med en epidemi eller naturkatastrofe. Hva mener man med det? Forklar.
 • Hvilke helsefarlige stoffer finnes i sigaretter og snus? Hvordan på virker de kroppen?
 • Hvilke sykdommer og helseproblemer kan man få når man røyker eller snuser?
 • Hvor utbredt er bruk av tobakk i Norge? Hvor mange røyker eller snuser? Hvor mange blir syke og dør som følge av tobakksbruken?
 • Hva er avhengighet? Hva er det i tobakk som gjør at man blir avhengig? Er tobakksavhengighet en sterkt eller en svak form for avhengighet?
 • Arbeider tobakksindustrien for at deres produkter skal bli mindre avhengighetsskapende eller skadelige? Hva sier tobakksselskapene? Hva sier de som arbeider for å redusere tobakksbruken?
 • Påvirkes helsen og den fysiske formen allerede i ung alder hos den som røyker eller snuser? Hvis ja, på hvilken måte? Vurder, ut fra svarene du får, om dette er tilstrekkelige grunner til ikke å røyke eller snuse.
 • Hva er passiv røyking, og har det noen påvirkning på helsen?

Tobakkslover og regler

 • Hva er WHO’s rammekonvensjon om tobakk? Er Norge på noen måte involvert?
 • Stortinget har vedtatt en rekke folkehelsemål gjennom Stortingsmelding nummer 16: ”Resept for et sunnere Norge”. Finnes det noen mål som omfatter tobakksbruk der? Hvis ja, hva målene?
 • Har Norge lover/regler angående bruk av tobakk? Hvis ja, hvilke? Barn og unges bruk av tobakk? Bruk av tobakk i ulike miljøer? Salg av tobakk? Markedsføring av tobakk? Forklar, i forhold til det du finner. Hva tror du er grunnen til de ulike lover og regler?
 • Har alle land lover og regler vedrørende bruk av tobakk? Finnes det land som har strengere lover/regler om tobakk enn Norge? Hvordan er det i de nordiske landene. Hvordan er det innenfor EU og ellers i verden? Sammenlign og beskriv forskjellene.

Nyttige lenker

OBS: Ikke glem å være kritiske til kildene. Finn ut hvem som står bak informasjonen dere bruker og motivene deres. Forsøk å få bekreftet opplysningene dere finner fra flere ulike kilder.

Dokumentasjon/sammenfatning/presentasjon

Dokumenter fortløpende arbeidet ditt, både planlegging, gjennomføring og resultat.

Litt om arbeidsprosessen

Fortell om hvilke spørsmål du valgte å undersøke, og hvilke metoder du valgte. Forklar hvordan du gjennomførte arbeidet. Fortell om fremgang og motgang samt hva dere kunne gjort annerledes eller bedre. Hva lærte dere og hva kom dere frem til? Beskriv og bruk gjerne bilder og matematiske presentasjonsmodeller som diagram, kurver og tabeller. Samle dokumentasjonen i egen mappe.

Spørsmål til refleksjon og diskusjon

Noen forslag til enkle vurderingsøvelser

 • Hva tenker du om det du har lært om tobakksproduksjon (dyrking, tørking og produksjon av tobakk) og konsekvensen av dette? Synes du produksjon av tobakk er greit ut ifra et etisk perspektiv og et miljøperspektiv? Hvorfor/hvorfor ikke? Argumenter for standpunktene dine. Hva slags konsekvenser får ditt standpunkt for dine holdninger til bruk av tobakk?
 • Hva tenker du om det du har lært om markedsføring og salg av tobakk i Norge og andre land? Har vi har lover og regler som er gode nok i Norge? Synes du tobakksprodusentene respekterer de lover og regler som finnes? Argumenter for ditt standpunkt. Hva synes du om tobakksindustriens markedsføring og salgsmetoder i verdens fattigste land? Trenger fattige tobakk? Argumenter for meningene dine.
 • Hva ville du si om Hennig Olsen produserte en is som var avhengighetsskapende og inneholdt 50 kreftfremkallende stoffer? Synes du at de skulle få selge den? Ville du kjøpt den? Hvordan skulle de ha presentert den i en reklame? Ut ifra hvordan du resonnerer i eksemplet ovenfor: Er det ok å selge tobakk? Hva synes du? Hva er grunnen til at noen i det hele tatt vil kjøpe tobakk?
 • Har du endret oppfatning angående tobakk og bruk av tobakk sammenlignet med hvordan du tenkte før du startet prosjektet med tobakk? I tilfelle ja, på hvilken måte? Hvordan tenker du nå i forhold til før, og hva er den største forskjellen? Hva slags konsekvenser får denne forskjellen for deg i fremtiden?
 • Hva synes du om denne måten å jobbe med tobakksspørsmål på? Utdyp svaret ditt.

Vurderingsøvelser

”Varm stol”

”Varm stol” er en vurderingsøvelse der elevene tar stilling for eller imot en rekke relevante påstander gjennom å reise seg eller sette seg på stolen sin. Elevene må senere argumentere for sitt standpunkt gjennom å svare på veilederens oppfølgingsspørsmål. Øvelsen har til hensikt å bevisstgjøre elevene om deres holdninger og vurderinger, få dem til å formulere argumenter og avslutningsvis handle ut i fra disse.

Elevene setter seg på stoler, gjerne i en halvsirkel. Les opp påstandene som er formulert nedenfor og be dem ta stilling til disse, enten for eller i mot, ved å reise seg (er for) eller bli sittende (er i mot). Still deretter oppfølgingsspørsmål, for eksempel ”Hvorfor mener du det»? «Hvordan tror du det vil fungere»? «Hvilke konsekvenser tror du det vil få»? På denne måten får elevene argumentere for sine standpunkter.

Påstander

 • Den som er fattig burde ikke røyke eller snuse.
 • Tobakkselskapene utnytter at kunnskapen om tobakkens skadevirkninger er lavere i utviklingsland.
 • Den som kjøper tobakk i stedet for mat, kan kun skylde seg selv.
 • Vestlige lands tobakkselskap tjener penger på at fattige i utviklingsland bruker tobakk.
 • Det er helt ok at et svensk tobakkselskap markedsfører svensk snus i utviklingsland.
 • Barnearbeid kan under visse omstendigheter være det beste for barn og deres familier.
 • Det er ok at barn arbeider på tobakksplantasjene.
 • Tobakk er så farlig for helsen at det burde totalforbys.
 • Tobakksreklame gir et riktig bilde av tobakk og tobakksbruk.
 • Tobakkselskapene burde gi bort tobakk til folk i utviklingsland.
 • I Norge finnes en god og effektiv tobakkslovgivning.
 • Det er opp til hver og en om man vil snuse eller røyke.
 • Den som røyker eller snuser medvirker indirekte til barnearbeid og miljøforstyrrelser.
 • Den som kaller seg miljøbevisst kan ikke bruke tobakksprodukter.

”Fire hjørner”

”Fire hjørner” er en vurderingsøvelse der elevene tar stilling til et relevant spørsmål (knyttet til et aktuelt tema). Elevene får deretter argumentere for sitt standpunkt gjennom å svare på veilederens oppfølgingsspørsmål. Øvelsen har til hensikt å bevisstgjøre elevene i forhold til deres holdninger og vurderinger samt få dem til å argumentere for disse. Samtidig som spørsmålet stilles til elevene, presenteres fire ulike svaralternativer, hvorav ett alltid må være åpent (eget forslag). Hvert svaralternativ tildeles et hjørne i det rommet man er i. Elevene bes deretter ta stilling til spørsmålet gjennom å stille seg i ett av rommets fire hjørner. Veilederen stiller deretter følgespørsmål til elevene i sine respektive hjørner ut i fra deres standpunkt.

Er det bra for utviklingslandene og deres befolkning at det er tobakksproduksjon landet deres?

 • Nei, tobakksproduksjon forstyrrer miljøet og påvirker mennesker, dyr og natur negativt.
 • Ja, det er bra at tobakksselskapene gjennom sitt nærvær støtter utviklingslandenes økonomi.
 • Nei, tobakksproduksjon opptar dyrkbar jord som kunne vært brukt til noe mye bedre.
 • Eget forslag.

Hva synes du er det verste miljøproblemet knyttet til tobakk?

 • At det brukes så mye kjemikalier i tobakksproduksjonen – sprøytemiddel og kunstgjødsel.
 • At man fjerner skog for å få plass til tobakksavlingene og at man må bruke ved til å tørke tobakken.
 • Synes ikke det er så stort problem i forhold til andre områder.
 • Eget forslag.

Hvem har ansvaret for miljøforstyrrelsene som tobakken forårsaker?

 • Bøndene
 • Tobakksselskapene
 • Den som røyker og kjøper tobakk
 • Eget forslag

Ville du, ut i fra det du vet om tobakksproduksjonens miljøkonsekvenser, akseptere at tobakk ble produsert i Norge?

 • Nei, virkelig ikke.
 • Ja, jeg synes at vi burde ta ansvar for den tobakken vi bruker og de miljøproblemer den forårsaker. Vi burde dyrke vår egen tobakk.
 • Nei, ingen burde dyrke tobakk noen steder, ettersom det henger slik sammen med miljøproblemer. FN burde forby tobakksproduksjon.
 • Eget forslag.

Sammenfatte og handle

La elevene diskutere hvordan de vil sammenfatte og presentere sin nye kunnskap. Er det noen de har lyst til å fortelle om det de har lært til? Er det noen de ønsker å påvirke? Hvordan skal de i så fall gå frem? Lage en utstilling? En teaterforestilling? Et debattinnlegg i avisen? En hjemmeside?

Var denne siden nyttig?