En tobakkspolicy gjør det enklere å gjennomføre tobakksfri skoletid i praksis, og det blir tydeligere for alle hva som gjelder. Med tobakk menes både røyk og snus. Vi anbefaler at policyen også inkluderer e-sigaretter (med og uten nikotin).

Steg 1

Etabler en arbeidsgruppe bestående av rektor, lærere og representanter for skolehelsetjenesten og elevene. Det er viktig at også elever som røyker eller snuser får plass i arbeidsgruppen. Om mulig kan også foreldrekontakter inviteres til å delta.

Steg 2

Arbeidsgruppen diskuterer problemstillingene som du finner nedenfor. Oppsummer svarene fra diskusjonen og bruk dem i utformingen av policydokumentet. Bruk konkrete formuleringer som kan etterprøves. Eksempel: – Ved første foreldremøte skal vi informere om skolens tobakkspolicy.

Steg 3

Send første utkast av tobakkspolicyen på en ”høringsrunde” og diskuter innholdet i skolens personalgruppe, i klassene og eventuelt i foreldreutvalget. Forslag til endringer og tilføyelser gis til arbeidsgruppen innen en angitt frist.

Steg 4

Arbeidsgruppen diskuterer innspillene fra høringsrunden og skriver ferdig policydokumentet.

Steg 5

Markedsfør tobakkspolicyen og forankre den i skolens personalgruppe, elevgruppe og foreldregruppe og hos skolens eiere. Synlighet i media vil styrke den interne forankringen og eierskapet til policyen blant ansatte og elever. Sørg derfor for oppmerksomhet i lokale og regionale medier. En vedtatt policy er noe å vise frem med stolthet. Elevene bør løftes frem som medeiere av tobakkspolicyen.

Steg 6

I løpet av skoleåret evalueres gjennomføringen av policyen, effekten av den og håndhevingen av reglene.

Forslag til overskrifter og aktuelle problemstillinger i policydokumentet

Visjon og mål

Her beskriver dere hvorfor dere vil lage en policy og hva dere vil oppnå med det tobakksforebyggende arbeidet. Stikkord til hjelp:

 • Hvorfor er det viktig med fokus på tobakk?
 • Hvorfor er det viktig med en tobakkspolicy på skolen?
 • Hvordan vil ansatte og elever at miljøet på skolen skal være?
 • Hvilke resultater ønsker dere med det tobakksforebyggende arbeidet på skolen?
 • Skal skolen tilby snus- og røykeslutthjelp?
 • Hvordan vil dere at tobakksbruken skal være på skolen om for eksempel to år?

Lover, regler og føringer

 • Hva sier Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven om tobakksbruk i skolen?
 • Hva sier skolens ordensreglement om tobakksbruk?
 • Hva med ”Læringsplakaten”?
 • Hva med ”Tobakksskadeloven”?
 • Andre dokumenter som kan påvirke utformingen av en tobakkspolicy?

Forankring og implementering

 • Hvem berøres av policyens innhold og hvem bør vite om innholdet?
 • Hvordan skal policyens innhold gjøres kjent overfor elever, ansatte og foreldre?
 • Hvordan sørger vi for at nye elever og nytt personell får kjennskap til og et eierforhold til policyen?
 • Hvordan kan policyen integreres i skolens ordinære virksomhet?
 • Hvilke regler gjelder på skolen i dag?
 • Hva er skolens ansvar vedrørende elevenes tobakksbruk?
 • Hvilke forutsetninger har skolen for å spille en aktiv rolle i det forebyggende arbeidet?
 • Hvilke regler gjelder for bruk av tobakk på skolen i dag for elever, ansatte og besøkende på skolens område, i skoletiden/arbeidstiden (skolens åpningstid)?
 • Hvordan håndheves reglene i dag, og hvilke konsekvenser får det for dem som bryter reglene?
 • Hva gjør elever og ansatte når de ser elever eller ansatte som bryter reglene?

Ressurser

 • Hvilke økonomiske og materielle ressurser trenger dere for å lykkes med utviklingen og gjennomføringen av en tobakkspolicy?
 • Hvilken kompetanse har skolens lærere i forhold til å drive tobakksundervisning?
 • Er det aktuelt å benytte eksterne ressurser som for eksempel privatpersoner i lokalmiljøet eller lag og foreninger?

Undervisningen

 • Hva ønsker dere å oppnå med tobakksundervisningen?
 • Hvilke metoder vil dere benytte?
 • Hvilket materiell vil dere bruke?
 • I hvilke fag kan kunnskaper om tobakk integreres?
 • Skal tobakksundervisningen skje kontinuerlig eller i bestemte perioder?
 • Skal tobakksundervisningen inngå i et helhetlig helseperspektiv, med for eksempel undervisning relatert til andre (usunne) levevaner?

Elevinvolvering

 • Hvilke fordeler er det ved å involvere elevene i utviklingen og gjennomføringen av en tobakkspolicy?
 • Hvordan kan elevene engasjeres aktivt i dette utviklingsarbeidet?
 • Hvordan kan elevene påvirke og bidra i gjennomføringen av tiltakene og hvilket ansvar har de for at policyen følges/etterleves?
 • Hvordan kan elevene gjøres ytterligere delaktig og få enda større innflytelse i skolens tobakksforebyggende arbeid?

Foreldreinvolvering

 • Hva vil dere oppnå ved å involvere foreldrene?
 • Hvordan kan foreldrene involveres i skolens tobakksforebyggende arbeid?
 • Hvordan kan foreldrene påvirke til en god gjennomføring av policyen og til at den følges. Bør de ha et spesielt ansvar?
 • Hvordan kan skolen inspirere og støtte foreldrene slik at de kan påvirke sine barn/elevene til å forbli tobakksfrie?

Kompetanseutvikling

 • Hva er behovet for kompetanseutvikling?
 • Hvordan skal skolen sikre høy kvalitet i det tobakksforebyggende arbeidet?
 • Hvem/hvordan/når skal personalet tilbys nødvendig  kompetanseheving?

Oppfølging og evaluering

 • Hvilket resultat vil dere oppnå?
 • Hvordan vil dere sikre at tiltak får effekt?
 • Når og hvordan skal tiltakene evalueres?
 • Hvordan skal et fortløpende forbedrings- og metodeutviklingsarbeid organiseres og gjennomføres?
Var denne siden nyttig?