En lungekreftsvulst kan utvikle seg over lang tid før den oppdages. Det kan ta ti år fra kreftcellen deler seg første gang, til den har vokst til fem millimeter. Etter det går det raskt. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

I Norge venter helsemyndighetene på resultater fra flere screeningstudier før de tar stilling til om screening for lungekreft skal innføres. Resultatene er forventet å bli publisert i 2019. Det blir avgjørende om studiene indikerer redusert dødelighet eller ikke.

Norsk lungekreftgruppe gjør fortløpende vurdering av fagfeltet, og vil levere sin vurdering av innføring av lungekreftscreening til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

I følge dem er målet ved eventuell lungekreftscreening:

  • Tidlig diagnostikk og behandling for primært å redusere dødeligheten i befolkningen ved enkel, skånsom og lett tilgjengelig undersøkelsesmetode som kan tilbys en definert risikopopulasjon over hele landet. Metoden må kunne dokumenteres kostnadseffektiv.

Utfordringer ved lungekreftscreening

Utfordringene ved lungekreft er blant annet hvor mange og hvem som skal screenes, hvilke kriterier som legges til grunn, hvor ofte man skal screenes etc. Muligheten for å kunne bedre overlevelsesstatistikken for lungekreft gjør at det haster med å finne svar på spørsmålene.

Screening må ikke bli en «sovepute» for røykeslutt. Derfor blir det også viktig å undersøke hvordan det å delta i et screeningprosjekt påvirker røykevanene til deltakerne. Røykeslutt må tilbys alle som deltar i lungekreftscreening.

Om lungekreftstudier

Ved hjelp av datamateriale og relevante prøvesvar fra en helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag (HUNT) vil forskere utvikle en ny type undersøkelsesmetode for røykere og eksrøykere. Målet er å avdekke hvem som er i risikogruppen for å utvikle lungekreft. I løpet av en treårsperiode ønsker de å ha på plass en modell for å velge ut hvem som trenger å delta i lungekreftscreening.

I en stor klinisk studie fra USA sammenliknet man deltakere som fikk lavdose CT med deltakere som ble undersøkt med røntgen av brystkassen. Studien omfattet over 50 000 deltakere i alderen 55-74 år som hadde røkt 20 sigaretter daglig i 30 år (maks 15 år etter røykeslutt).

Et funn var at tidlig diagnose ved hjelp av lavdose CT-undersøkelse ga en reduksjon i dødelighet av lungekreft på 20 prosent og en reduksjon i totaldødelighet på 6,7 prosent. Etter en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med lavdose CT-undersøkelse ble dette anbefalt innført i USA. I Europa er det flere studier som pågår, og ikke alle er ferdige.

Vi ønsker at det skal gjennomføres kontrollerte observasjonsstudier av risikogrupper. Det er likevel behov for mer kunnskap, spesielt med hensyn til overlevelsestall, før det innføres en systematisk screening av disse risikogruppene. Vi har en bra forutsetning for å gjøre dette i Norge, fordi vi har store befolkningsundersøkelser med informasjon om aktiv og passiv røyking og yrkeseksponering. I tillegg har vi Kreftregisteret.