Tarmkreft er blant våre største kreftformer for menn og kvinner. Symptomene oppdages ofte sent, og da har behandling dårligere effekt. Formålet med screening av personer som i utgangspunktet er friske, er å oppdage kreft tidlig. Oppdages tarmkreft tidlig er den lettere å behandle, og det trengs ofte mindre omfattende behandling. Dette gir færre senskader og bedre livskvalitet. 

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. 

Nasjonal tarmscreening i Norge

I Norge planlegges innføring av et nasjonalt program for tarmscreening fra 2020. Tilbudet skal gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

Standard metode i starten vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen. Deltagerne får invitasjon og et prøvekitt i posten, og tar selv en avføringsprøve hjemme. Testen skal gjentas hvert annet år i ti år.

Det tar tid å bygge opp kapasitet og erfaring med nasjonal screening mot tarmkreft. Helsedirektoratet har anbefalt at man senere gradvis går over til kikkertundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi) som metode i programmet.

Deltagerne vil også få invitasjon til å være med i forskning som skal gjennomføres for å finne effekten av screeningen.

Fordeler med tarmscreening

Screening for å oppdage tarmkreft kan gjøres ved en test for å avdekke blod i avføringen eller ved kikkertundersøkelse av tarmen. Studier viser at screening reduserer dødeligheten av tarmkreft. Kikkertundersøkelser reduserer i tillegg forekomsten av tarmkreft ved at man kan oppdage og fjerne eventuelle polypper som ellers kunne ha utviklet seg til kreft.

Ulemper ved tarmscreening

Ingen screeningmetoder er hundre prosent effektive. Det vil si at de ikke vil fange opp absolutt alle tilfeller av kreft. De kan også gi positive prøvesvar som etterundersøkelser vil vise at ikke er kreft. Dette kan for noen gi uro og engstelse mens man venter på prøvesvar, men slik uro er for de aller fleste forbigående.

Screening og helsesjekker kan gi en bevisst eller ubevisst følelse av å bli tatt godt vare på. For noen kan dette minske motivasjonen til å ta ansvar for egen helse, og bidra til at man fortsetter å røyke, mosjonere lite eller spise usunn mat.

Norsk pilotprosjekt for tarmscreening

Vi har et pågående forprosjekt mot tarmkreft i Norge, hvor målet er å samle erfaringer for hvordan det nasjonale screeningprogrammet kan gjennomføres.
Programmet er organisert som en randomisert studie med to tilbud om tarmscreening. Deltakerne vil enten motta tilbud om en test for usynlig blod i avføringen (FIT), eller en kikkertundersøkelse av nederste del av tykktarmen (sigmoidoskopi).

Over seks år vil 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud inviteres til å delta. Prosjektet varer frem til 2018.