Pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til leveren har vanligvis dystre framtidsutsikter. Men en forskergruppe ved Oslo universitetssykehus ser nå på et nytt behandlingstilbud. Pasientene får transplantert inn en ny lever. De foreløpige resultatene er svært lovende, rapporterer Oslo Universitetssykehus i en artikkel på Forskning.no.

Studien, forskerne ved OUS har utført, viser at 56 prosent som fikk levertransplantasjon overlevde lengre enn fem år, i motsetning til under ti prosent for pasienter som fikk ordinær behandling, altså cellegift. Forskningen er støttet av Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.

– Studien viser svært gode resultater, ikke bare med tanke på overlevelse, men også for pasientenes livskvalitet. I tillegg forventer vi en stor helseøkonomisk gevinst knyttet til metoden, forteller Svein Dueland, leder for forskningsgruppen Eksperimentell transplantasjon ved Oslo universitetssykehus.

Passert ti års overlevelse

Den første pasienten som ble transplantert i november 2006, levde nesten åtte år etter transplantasjon. Uten transplantasjon hadde han en forventet levetid på bare tre til seks måneder. Mens en annen pasient som ble transplantert samtidig nå har passert ti års overlevelse. Pasientene blir fulgt opp hele veien og Dueland er svært optimistisk fordi alternativet deres hadde vært noe helt annet.

– Våre resultater av transplanterte pasienter viser mye høyere fem års overlevelse enn det som tidligere er vist hos denne pasientgruppen uten transplantasjon, sier Dueland i artikkelen på Forskning.no. Han legger til at de nå er i gang med nye studier for å finne flere alternativer for nettopp denne pasientgruppen.

Tre studier

Forskningsgruppens arbeid fordeler seg hittil over tre studier. I den første studien, SECA I, avdekket forskerne bestemte faktorer som var avgjørende for et godt resultat for pasientene. Disse faktorene blir tatt hensyn til i den andre studien, SECA II. Målet var å snevre inn slik at man skulle bli mer treffsikre på hvilke pasienter som hadde nytte av transplantasjon. 15 pasienter er til nå inkludert i denne studien.

– Foreløpig viser studien en fem års overlevelse på hele 75 prosent av pasientene. Selv om den nye studien fortsatt pågår og skal inkludere omtrent ti pasienter til håper jeg at dette tallet vil kunne holde seg, tilføyer han.

I den tredje studien, SECA III, vil forskerne bruke organer som ellers ikke brukes rutinemessig. Dette er organer fra donor som for eksempel har vært behandlet for kreftsykdom eller hepatitt, eller donor med høyere alder og lignende. Målet er å undersøke om det er trygt å bruke slike organer og samtidig sammenligne overlevelsen hos transplanterte pasienter mot de pasientene som mottar vanlig cellegiftbehandling.

Transplantasjon som fast behandling

I tillegg til SECA-studiene vil forskningsgruppen også forsøke en annen metode i en studie kalt RAPID-studien.

Her får pasienten bare en liten del av en donorlever. Denne er for liten til at pasienten kan overleve på den alene. Pasienten beholder derfor en del av sin egen lever til donorleveren har vokst og blitt stor nok til at pasienten kan overleve uten å få en leversvikt. Så fjernes resterende del av pasientens egen lever der det er kreftsykdom.

– Dersom vi lykkes med denne studien, kan transplantasjon som behandlingsalternativ utbredes. Det kan da bli aktuelt å bruke levende givere som gir en svært liten del av sin lever. Risikoen for giver ved en slik operasjon anses som veldig liten, forteller Dueland.

Han avslutter med å fortelle at de har mange prosjekter foran seg, og han er svært entusiastisk med tanke på fremtiden for en rekke pasienter.