Prosjektleder: Sigmund Anderssen, Norges Idrettshøgskole
Støttes med: 2 243 000 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Stadig flere overlever barnekreft, og det finnes nå mer enn 5000 barnekreftoverlevere i Norge. Senskader etter behandling rammer tre av fire og kan i varierende grad påvirke fysisk og psykisk helse, livskvalitet og overlevelse. Økt fysisk aktivitet viser lovende resultater på forebygging av senskader, symptomdemping av helseplager og bedret livskvalitet for denne gruppen. Men gode studier med muligheter til å trekke konklusjoner, er en mangelvare.

Hovedmålet med denne internasjonale studien er å evaluere behovet for fysisk aktivitetsrehabilitering i en stor gruppe av unge barnekreftoverlevere. Først ved å kartlegge aktivitetsnivå, fysisk form, fatigue, psykologiske og metabolske helsevariabler – samt å studere sammenhenger mellom disse faktorene. Deretter, basert på resultatene, testes gjennomførbarheten for ulike rehabiliteringsprogram. Brukermedvirkning er høyt prioritert og vurdert som nøkkelen til prosjektets mulige suksess.

 

Vil du være med på å skape nye fremskritt?