Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

   
Kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Kreftpasienter er forskjellige med hensyn til alder, kjønn, og andre sykdommer, og også med tanke på deres tilgang til uformell omsorg. En helhetlig behandling er viktig innen palliativ kreftomsorg, men er vanskelig siden det ofte omfatter tjenester på alle nivåer av tjenesten i tillegg til at pårørende også en viktig medspiller.

For å kunne ivareta kreftpasienter og pårørende i en vanskelig tid, ser vi at vi har for lite kunnskap om hvilken behandling kreftpasienter faktisk får mot slutten av livet og om pasienter, pårørende og omsorgsgivere har den samme oppfatningen om hva som gir trygg behandling av høy kvalitet. Vi vet heller ikke om evalueringsmetodene som blir benyttet innen prioritering av behandlingsalternativ (kostnad-nytte-analyser) faktisk fører til at behandlingen som velges er i tråd med pasientenes ønsker.

Om prosjektet

I dette prosjektet vil forskerne bruke kvantitative metoder (registerdata og tverrsnitts-studie) og kvalitative metoder (intervju) for å beskrive hvordan pleie og omsorg utføres i livets sluttfase, og hvilke faktorer som påvirker kreftpasienters valg av helse- og omsorgstjenester.

Forskerne ønsker å forstå mer av kompleksiteten rundt behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase og hvordan ulike former for pleie og omsorg påvirker helserelatert livskvalitet hos kreftpasienter og pårørende.

Prosjektet, som forskerne har kalt SAFE-studien, består av eksperter innen fagfelt som palliasjon, etikk, helseøkonomi og samfunnsfag, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Prosjektet vil fremskaffe grunnleggende kunnskap om hvordan situasjonen er for kreftpasienter i livets sluttfase, og dermed gjøre det enklere å kunne tilby en helhetlig behandling i en vanskelig tid.

Kreftforeningen støtter prosjektet med 3,5 millioner kroner over fire år.

 

Portrettfoto av Eline Aas

Prosjektleder
Eline Aas er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Hun forsker i en gruppe på åtte medlemmer.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.