2015

Innvandrere/etniske minoriteter og kreft

Et prioritert område for Kreftforeningen er sosial ulikhet i helse. Gjennom denne satsingen ønsker vi å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller i kreftforekomst og kreftdødelighet.

Satsingens hovedformål er å fremme forskning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet, som kan bidra til utvikling av tilrettelagte helse- og omsorgstjenester og målrettede helsefremmende og forebyggende tiltak som er tilpasset innvandrergruppers og den enkelte innvandrers særskilte forutsetninger og behov.

2014

Personlig tilpasset kreftbehandling

Vi ønsker å øke forskningsinnsatsen på personlig tilpasset kreftbehandling ytterligere og gjentar dette temaet fra 2013.

En av de største utfordringene innen fremtidens kreftbehandling er å utvikle gode diagnostiske metoder som gjør det mulig å tilby behandling tilpasset den enkelte pasients behov. Formålet med satsingen er derfor å bidra til utvikling av teknologi innen kreftdiagnostikk og terapi som kan brukes i behandling av kreftpasienter.

2013

Personlig tilpasset kreftbehandling

Kreftforeningen ønsker gjennom denne satsingen å stimulere til utvikling og tilpasning av teknologi innen kreftdiagnostikk og terapi med mål om at disse kan benyttes til å gjøre bedre kliniske valg i en behandlingssituasjon.

Midlene skal benyttes til oppbygging av ett eller flere forskningsmiljøer innenfor personlig tilpasset behandling av kreftpasienter.

2012

Kreftsykdommer med lav overlevelse

Vi ønsker å øke forskningsinnsatsen på kreftsykdommer med lav overlevelse ytterligere og gjentar dette temaet fra 2011.

Midlene skal benyttes til å bygge opp kompetansemiljøer som kan sannsynliggjøre en framtidig posisjon som «Kreftforeningens nasjonale kompetansesenter for (diagnose med lav overlevelse)».

2011

Kreftsykdommer med lav overlevelse

Et prioriteringsområde for Kreftforeningen er å øke forskningsinnsatsen på kreftsykdommer med lav overlevelse. Per i dag ser vi store variasjoner mellom diagnosegrupper når det gjelder utviklingen i overlevelse.

Generelt viser analysene at store sykdomsgrupper som bryst-, prostata- og tarmkreft har hatt en jevnt stigende overlevelsesgrad de siste 50 årene, mens sykdomsgrupper som lunge-, bukspyttkjertel- og spiserørskreft har hatt stabilt lav overlevelse over tid.

Kreftforeningen ønsket med denne utlysningen å stimulere til økt forskningsaktivitet knyttet til disse sykdomsgruppene. 

Seneffekter etter kreftbehandling

Mange kreftpasienter opplever å få seneffekter av sin behandling. Skadene kan gi symptomer først mange år etter at pasienten er friskmeldt, og kan være av både fysisk og psykisk art.

Kreftforeningen merker et økende fokus på denne problemstillingen, og ønsker med denne utlysningen å stimulere til økt forskningsinnsats for å frembringe kunnskap som kan sette oss i stand til å forebygge og redusere bivirkninger og seneffektene etter kreftbehandling.

2010 

Stipendiatstilling innen temaet likemannsarbeid

Likemannsarbeidet kan beskrives som frivillig sektors omsorgsarena, og er en av kjerneoppgavene til de tolv pasient- og likemannsorganisasjonene som er tilknyttet Kreftforeningen.

Stipendiatstillingen skal bidra til økt forståelse av hvilke faktorer som må være til stede for å få et likemannsarbeid av god kvalitet og som kan hjelpe kreftrammede i den situasjonen de er. 

Klinisk utprøving av legemidler til behandling av brystkreft

De siste 40 årene har behandlingen av brystkreft vært i kontinuerlig utvikling og en stadig større andel av pasientene overlever sin sykdom. Utviklingen av nye behandlingsalternativer har i stor grad bidratt til denne utviklingen.

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen ønsket med denne utlysningen å stimulere til at det settes i gang flere legemiddelutprøvinger på brystkreft i Norge.

2009

Bivirkninger av tamoxifen

Hormonell behandling av brystkreft etter kirurgi har gunstig virkning for å forhindre tilbakefall, og øker sjansen til varig helbredelse. Tamoxifen, et såkalt antiøstrogen, er et medikament som er mye brukt i denne sammenheng.

Mens noen kvinner tåler medikamentet godt, opplever andre en del bivirkninger som hetetokter, tørrhet i skjede, kløe i kjønnslepper og underlivsblødninger. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen ønsket med denne utlysningen å stimulere til forskning som kan skaffe mer kunnskap om bivirkninger av tamoxifen. 

Eldre med kreft

Rundt 60 prosent av de som får kreft i Norge i dag er 65 år eller eldre. I forskningen har ikke temaet eldre med kreft fått den oppmerksomheten det fortjener i forhold til antall mennesker det angår.

Det trengs mer kunnskap om hva som skjer når eldre får kreft, og med denne utlysningen ønsket Kreftforeningen å gi et ekstra løft til dette området fordelt på to tematiske områder:

  • klinisk kreftforskning
  • behandling av eldre kreftpasienter på sykehjem og kommunale tjenester (hjemmesykepleien, omsorgsboliger, etc.)

Klinisk kreftforskning

For å bidra til styrking av den kliniske kreftforskningen ønsker Kreftforeningen å gi økonomiske bidrag til klinisk kreftforskning fase I studier. Vi ønsker spesielt å støtte bedrifter i oppstartsfasen innen klinisk utprøvning og forskere som arbeider innen feltet.

Dette gjelder fase I studier i forhold til innovativ diagnostikk, behandlingsteknologi, herunder kreftlegemidler, eller kreftvaksiner hvor en del av fase I studien skal utføres ved en utprøvningsenhet på universitetssykehus i Norge. 

Mammografi

I dag får alle kvinner i Norge mellom 50 og 69 år tilbud om deltakelse i Mammografiprogrammet. Av de over 2600 kvinner som hvert år får en brystkreftdiagnose er om lag 580 under 50 år.

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen ønsket med denne utlysningen forskning på erfaringer, holdninger og kjennskap om mammografiscreening blant kvinner i alderen 45-50 år.

Det er også ønskelig å få kunnskap om omfanget av privat mammografi i screeningøyemed, knyttet til ulike bakgrunnsvariabler. 

Ungdom med kreft og langtidsfølger

At ungdom blir plassert mellom legoklosser og rullatorer i dagens helsevesen er en passende beskrivelse for deres situasjon. Kreftforeningen ønsker at ungdom med kreft i størst mulig grad skal kunne realisere sine muligheter og interesser, og delta i samfunnslivet, uavhengig av forventet levetid.

Med denne utlysningen ønsket vi derfor mer forskning på to tematiske områder:

  • helsetjenesteforskning: dagens utfordringer i helsevesenet og fremtidens muligheter
  • risikofaktorer: kliniske, biologiske eller sosiale.

2008 

Senskader ved brystkreft

Overlevelsen etter brystkreft har økt betydelig de siste årene takket være bedre behandlingsmetoder.

For de som overlever brystkreft er neste mål å ha et så godt liv som mulig etterpå, men dessverre er det mange som lider av bivirkninger og senskader etter behandling. Disse kan være både psykiske, som angst og depresjon, og fysiske, som smerter etter store operasjonsinngrep eller strålebehandling og kronisk tretthet.

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen ønsket med denne utlysningen å stimulere til mer forskning på fysiske og psykiske senskader i forbindelse med brystkreft. 

2007 

Menn og kreft

Kreftforeningen ønsker å sette spesielt fokus på menn og kreft og ønsker med denne utlysningen å stimulere til mer forskning på følgende tematiske områder:

  • prostatakreft: behandling, informasjon, bivirkninger
  • pasientforsinkelse (patient delay) i et kjønnsperspektiv: årsaker og kommunikasjon
  • kreft og arbeidsliv: forskjeller mellom kvinner og menn?
  • tidlig aldring blant mannlige kreftpasienter: utbredelse av mannlig hypogonadisme

Komplementær og alternativ behandling

Fokuset på komplementær og alternativ behandling har økt de siste årene. Dette gjelder også innenfor kreftbehandling. Vi vet at mange kreftpasienter etterspør, vurderer og bruker ulike former for komplementær og alternativ behandling.

Kreftforeningen ønsket med denne utlysningen å få mer kunnskap om bruk og omfang av slik behandling overfor denne pasientgruppen i Norge, samt hvilke erfaringer helsepersonell og pasienter har. Videre ønsker vi å støtte konkrete forskningsprosjekter på området. 

Helse og samfunnsvitenskap

I Norge får omtrent 24 000 personer kreft hvert år. I følge Kreftregisteret kan vi vente en betydelig økning i antallet nye tilfeller frem mot 2020.

Takket være forskning overlever nå mer enn halvparten. Kreftforeningen ønsker med denne utlysningen å stimulere til forsking som skal bidra til å bygge opp og spre kunnskap om samfunnsmessige forhold som har relevans for kreft og helse samt få mer kunnskap om levekår og livskvalitet blant kreftrammede og deres pårørende.