Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og i 2018 samlet vi inn nesten xxx millioner kroner fra privatpersoner, organisasjoner og næringsliv.

82% av dette gikk til formålet vårt, hvor forskning og kreftformsorg er det vi bruker mest på. 16% gikk til inntektsskapende arbeid som kampanjer og materiell, mens 2% gikk til administrasjon.

Kreftforskning

I fjor bevilget vi 220 millioner kroner til kreftforskning, noe som gjør oss til en av de største bidragsyterne til kreftforskning i Norge. Av disse ble 160 millioner kroner tildelt gjennom forskningstildelingen. 

Les mer om forskning vi støtter.

Kreftomsorg til pasienter og pårørende

Vi jobber for å gjøre kvaliteten på omsorgen til kreftpasienter og deres pårørende bedre. I samarbeid med flere universitetssykehus har vi etablert Vardesentre for å gi kreftrammede og pårørende et tilbud om helhetlig kreftomsorg som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Vi står også bak Kreftkoordinatorsatsningen i kommunen som skal avklare behov og sørge for at pasienter og pårørende får relevant hjelp på rett nivå til riktig tid.

Vi tilbyr også:

  • Rådgivingstjeneste til alle som trenger råd og veiledning om kreftrettigheter og muligheter.
  • Treffpunkt som er en møteplass for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har nylig mistet noen.
  • Økonomisk støtte til vanskeligstilte kreftrammede og pårørende.
  • Gratis rettshjelp for kreftpasienter og pårørende

Les mer om våre tilbud.

Forebygging og helseopplysning

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Selv om vi ikke har noen garanti mot å få kreft, kan vi gjøre mye for å minske risikoen.

Les mer om vårt forebyggende arbeid.

Samfunnskontakt

Gjennom vårt politiske arbeid ønsker vi å være et talerør for kreftpasienter og pårørende. De siste årene har vi stått i mange kamper om både kreftbehandling og nye medikamenter.

Les mer om vår viktige samfunnsrolle.

Internasjonal jobbing

Vi bidrar til å bekjempe kreft internasjonalt ved å få norske og internasjonale myndigheter til å sette kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer på agendaen også i bistandspolitikken.

Les mer om vårt internasjonale arbeid.

Slik fordeler pengene seg på formål

Forskning 53 %
Kreftomsorg 28 %
Informasjon / helseopplysning 11 %
Forebyggende arbeid 4 %
Samfunnskontakt 3 %
Internasjonalt arbeid 1 %

Penger som når frem

Vi er medlem av Innsamlingskontrollen, som er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi følger regelverket. Les mer om Innsamlingskontrollen.

Har du lyst til å være med å støtte vårt livsviktige arbeid?

Få inn givermuligheter her, fast giver?