Arv og prostatakreft

Jo flere i familien som har hatt prostatakreft, og jo yngre disse har vært ved diagnose, dess større risiko for prostatakreft har en mann.

Det er satt konkrete kriterier for når det bør tilbys spesiell genetisk vurdering og eventuell oppfølging med kontroller (PSA). Menn fra familier der tre slektninger har hatt sykdommen eller to har fått prostatakreft før fylte 60, bør vurderes for om de kan ha en økt risiko for prostatakreft.

Årlig PSA-prøve bør i disse tilfellene gjøres fra 50-årsalderen eller før, avhengig av alderen til familiemedlemmene som har hatt prostatakreft.

Det finnes gener som er klart assosiert med forhøyet risiko for prostatakreft, blant annet BRCA2-genet, som først og fremst gir høy risiko for brystkreft og eggstokk-kreft hos kvinner. Tilsvarende vet man at flere av genene som henger sammen med arvelig tarmkreft (Lynch syndrom) også kan gi forhøyet risiko for prostatakreft.

Der det er flere tilfeller av tidlig prostatakreft i familien, for eksempel to under 60 eller tre totalt, kan de som ønsker det få tilbud om gentesting for slike genfeil. Fastlege kan henvise til den regionale avdeling for medisinsk genetikk.

Kreftforeningen mener det må komme på plass enhetlig og landsdekkende program for PSA-screening av menn som er arvelig disponert for prostatakreft. 

I nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft kan man videre lese følgende:

 • Det er vanlig å anta at omkring fem prosent av alle tilfeller av prostatakreft og 10-20 prosent av tilfellene før 60-års alder skyldes arv.
 • På tross av omfattende forskning, er det i dag ikke funnet enkeltgener som kan forklare betydelige deler av familiær opphopning av prostatakreft slik det er gjort for arvelig brystkreft og tarmkreft.
 • Vi vet at menn med genfeil i BRCA2 (Brystkreftgen 2) har klart økt risiko for prostatakreft. Disse tilbys oppfølging i Norge i dag. Det er riktig å tilføye til det nasjonale handlingsprogrammet at også menn med genfeil i MSH2, MSH6, MLH1 og PMS2 også har arvelig forhøyet risiko for prostatakreft.
 • Genetisk testing for å skille bærere eller risikopersoner fra de som ikke bærer genfeil og har normal risiko, er ennå ikke mulig. Et unntak fra dette er menn med genfeil i Brystkreftgen 2 (BRCA2) og de med Lynch syndrom.
 • Det er i dag ikke dokumentert at overlevelse er forskjellig hos pasienter med familiær opphopning sammenliknet med sporadiske tilfeller. Unntaket ser ut til å være spesielt aggressiv prostatakreft hos menn med mutasjon i BRCA2.
 • (Det er) grunnlag for å gi forsiktige råd til menn i høyrisikofamilier om målrettede kontroller, det vil si PSA-måling.
 • En mann med to eller flere førstegradsslektninger med prostatakreft har omkring tre ganger større risiko for selv å få diagnosen, sammenlignet med menn uten familiær/arvelig belastning for sykdommen. Særlig høy risiko har menn med flere yngre tilfeller i familien. Kumulativ risiko for prostatakreft kan være 40% ved 70 år.
 • Gruppen av norske menn med to eller flere førstegradsslektninger som diagnostiseres med prostatakreft, hvorav minst en før 70 års alder, utgjør anslagsvis noen få prosent av den mannlige befolkningen mellom 50 og 75 år, det vil si omkring ti tusen menn.
 • Menn med familiær opphopning av prostatakreft vil sannsynligvis ha redusert risiko for å dø av sykdommen dersom de følges opp med målrettede undersøkelser.

Kriteriene foreslås å være en forenklet utgave av Carters kriterier fra 1993 (98) (evidensgrad D):

 • 3 eller flere i nær familie med prostatakreft
 • 2 nære slektninger med prostatakreft der begge er under 60 år
 • I tillegg bør menn med kjent forekomst av BRCA-2 mutasjon i familien, eller med påfallende opphopning av brystkreft og/eller ovarialcancer hos yngre kvinnelige slektninger, tilbys veiledning/vurdering og eventuelt gentesting. Mange familier vil være i nærheten av de faste kriteriene og skal vurderes individuelt for risiko.
 • Måling av PSA i serum årlig: Dette kan starte ved 40 år hos BRCA2-mutasjonsbærere og de med Lynch syndrom, ved 50 år eller før hos andre avhengig av alder ved diagnose i familien. Henvisning til urolog for videre undersøkelser ved PSA på minst 3ng/ml eller ved rask stigning.

Støtt kreftforskningen

Sikker betaling med Nets