Det er en behandling som handler om mye mer enn det rent medisinske. Tiltakene retter seg ikke mot det å gjøre noen frisk, men hva som kan gjøres for å hjelpe og støtte pasient og pårørende i den vanskelige tiden.

Den palliative fasen er fra sykdommen ikke lenger kan helbredes, inntil død. I denne fasen av behandlingen er det lindring av smerter og andre plagsomme symptomer som står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske åndelige og eksistensielle behov. Målet er at du som pasient og du som pårørende skal ha best mulig livskvalitet.

Råd fra fagfolkSnakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, jurister og spesialsykepleiere som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21Mandag til fredag: 09.00–15.45Send epostEpostSvar innen 72 timerChatChatMandag til fredag: 09.00–15.45

Åpenhet

Det er viktig at helsepersonell, pasienten og pårørende snakker åpent om målet for den lindrende behandlingen, og om hvilke framtidsutsikter som er realistiske. Lege og sykepleier skal sette av god tid til samtaler for å få til:

 • at alle vet hvem som har ansvaret.
 • trygghet for å få hjelpen de trenger når det oppstår endringer i tilstanden til den syke.
 • felles forståelse når det gjelder forhåpninger fremover.
 • bedre forståelse om situasjonen de er i.

Tanker og følelser rundt livets siste fase

Det er normalt å reagere når du får vite at kreftsykdommen ikke kan kureres. Reaksjonene kan være redsel og engstelse, sinne og bitterhet. Dersom du ikke føler deg så syk, vil det føles helt uvirkelig slik legene beskriver tilstanden. Du kan få tanker om meningen med livet, viktighet av å være mer til stede i livet ditt, få det beste ut av den siste tiden du har igjen. Det kan være en hjelp å dele tankene med sine nærmeste eller snakke med fagpersoner.

Å være hjemme

Mange pasienter i lindrende fase, ønsker å være hjemme så lenge som mulig. Det er fullt mulig, men forutsetter at du får tett oppfølging. Det vil være av stor betydning å få til et møte der fastlege, hjemmesykepleien og kreftkoordinator, sammen med pårørende kan legge en plan for tiden videre. Planen bør inneholde hva som trengs av eventuelle hjelpemidler, og hvem som er på plass når pasienten trenger de. Her vil det være til stor hjelp å kontakte ergoterapeut som jobber i kommunen.

Det er best å møtes hjemme hos pasienten. I møtet bør alle forventninger klarlegges, hvilke tanker pasient har om tiden fremover og hvor de ønsker å være når de dør. Hvem som har ansvar og hvem de kan kontakte.

Hvem kan hjelpe deg?

Fastlegen har en sentral rolle i omsorgen rundt både pasient og pårørende. Har ikke fastlegen vært i kontakt med deg under behandlingsperioden, må han/hun få gode oppsummeringer av sykdommen for å kunne ivareta og følge deg opp best mulig.

Kontakt med hjemmesykepleien bør opprettes så tidlig som mulig. Den første tiden kan det kanskje være nok at hjemmesykepleien kommer innom for å se hvordan tilstanden er, etter hvert som behovet øker bør oppfølgingen bli tettere.

Flere kommuner har egne kreftkoordinatorer som koordinerer og tilrettelegger hverdagen for den som er syk og de pårørende i den vanskelige tiden. Det kan være lurt å kontakte kreftkoordinatoren på et tidlig tidspunkt.

Ta kontakt med kommunen din for å høre om de har ressurssykepleiere i Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling. Noen viktige spørsmål å kartlegge:

 • Hvor mye kan hjemmesykepleien være til stede?
 • Hvor mye kan pårørende være til stede?
 • Hvem kan gjøre de ulike oppgavene?
Hjelp noen du kjenner med kreftVenner, naboer, kolleger ønsker å hjelpe noen de kjenner som er rammet av alvorlig sykdom. Men ofte kan det være vanskelig å vite hva de kan si og gjøre. Vi har laget gavekort på praktiske oppgaver man vil hjelpe noen man kjenner som har kreft med.

Palliative team og enheter

Helseforetakene har palliative team og palliative enheter. Da samarbeider lege og sykepleier med andre faggrupper blant annet fysioterapeut, sosionom og prest eller representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn.

Palliative team gir også råd og veiledning til sykehusets avdelinger, sykehjem og hjemmesykepleien.

Ved palliative enheter, kan pasienter med ulike utfordrende, krevende og sammensatte symptomer bli innlagt. I tillegg til palliative enheter på sykehus og sykehjem, finnes det noen få hospice for alvorlig syke og døende.

Hvis du har oppnådd god lindring av smerter og kvalme, kan du reise hjem og få oppfølging av helsepersonell fra kommunen. Dersom det ikke er mulig å være hjemme, kan det være aktuelt med overflytting til annen institusjon.

Smerter og andre fysiske plager

De fleste kreftpasienter i lindrende fase har flere plager, og smerter er noe mange frykter og er redde for vil øke. Årsakene er sammensatte og av og til vanskelige å identifisere fordi det er en kombinasjon av fysiske smerter og psykiske. Hvordan smerter oppleves er alltid subjektivt.

Du må rapportere smerter du har til helsepersonell. Smerte kan avle smerte, og kreftrelaterte smerter som ikke behandles blir verre. Målet med behandlingen er ikke at du blir helt fri for smerter, men heller å ha kontroll og vite hva du kan gjøre slik at smerten ikke begrenser deg. Smertebehandlingen kan være krevende, og sykehusinnleggelse vil av og til bli nødvendig for å oppnå god lindring.

Det kan også gis cellegift og strålebehandling i palliativ fase avhengig av hvilken kreftsykdom og tilstand du er i. Legen vil avgjøre hva som er mest hensiktsmessig i forhold til eventuelle bivirkninger behandlingen vil gi.

Du som pasient og de som har ansvar for symptombehandlingen må samarbeide. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) er et arbeidsredskap hvor man kartlegger dine fysiske og psykiske plager. Dette er et godt utgangspunkt for kommunikasjon mellom dere. I tillegg til smerter kan du ha symptomer som:

 • Tung pust (dyspné)
 • Kvalme
 • Forstoppelse
 • Utmattelse

Pustebesvær er vanlig. Mot slutten av livet kan det forverre seg, og du trenger hjelp med det.

Noen vil være plaget med kvalme og brekninger. Årsakene er sammensatte og noen ganger vanskelige å fastslå. Det kan skyldes medisiner, at tarmen fungerer dårlig, selve sykdommen, eller andre ting. Det finnes god behandling mot kvalme som kan gis i kombinasjon med smertestillende medisiner, men ofte må man prøve seg fram for å finne det som lindrer best.

Forstoppelse er en kjent bivirkning av smertestillende medikamenter, og må forebygges. Det kan også være sykdommen som gjør at det blir trangere i tarmen, eller at du har fått i deg for lite væske. Det er viktig å finne årsak til hva forstoppelsen skyldes, slik at du kan få hjelp med det.

Pasienter i lindrende faser ofte føle slitne og utmattet. Kanskje orker de ikke samme aktivitetene som tidligere, og ikke alltid er det lett å finne ut hva den syke kan ha lyst til. Kanskje holder det at du er til stede for pasienten.

I den aller siste fasen av livet, fra få dager til timer, kan det være at det blir tatt i bruk en tiltaksplan som heter «Livets siste dager». Planen er med på å gi god pleie og omsorg i den siste fasen av livet. Du skal få god informasjon om hensikten og bruken av den slik at du til enhver tid vet hva som skjer.

Helsedirektoratet har utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

Pårørende

Pårørende er ressurspersoner for både pasienten og hjemmetjenesten i denne fasen. Hvis det er noen nære pårørende til pasienten så bør helsepersonell etablere kontakt og samtale så tidlig som mulig – det er avgjørende for å gjøre det mulig å være hjemme så mye de ønsker.

Det er viktig at du som er pårørende føler deg møtt og ivaretatt. Du skal leve videre med erfaringene du får gjennom hele sykdomsforløpet.

En oversikt over praktisk hjelpBehovet for praktisk hjelp og avlastning i hjemmet kan være stort, spesielt hvis det er barn eller ungdom i familien. Du kan undersøke med din kommune hva de har av hjelp og avlastingstilbud.

De pårørendes situasjon og rolle kan variere. De har noen grunnleggende felles behov som støtte, informasjon, råd og veiledning, men her bør selvstendige behov tas hensyn til. Mange har vanskelig for å sette grenser for hva de klarer å bidra med. Det er lov å sette grenser for seg selv, og be om hjelp slik at du ikke blir utkjørt.

Økonomi og rettigheterSykdom og død fører ofte til endrede roller i familien, og kan også føre til økonomiske utfordringer. Ved de aller fleste sykehus er det sosionom som kan hjelpe deg med spørsmål rundt dette i tillegg til vår rettighetstjeneste.

Barn og unge som pårørende

Barna trenger å bli sett og hørt. De trenger informasjon på lik linje med voksne, men tilpasset deres nivå. Ærlige svar er alltid lettest å leve med. Noe av det verste for barn er å skjønne at noe er galt uten å få vite hva det er. Bekymring kan sette seg fast dersom man ikke får snakket om det. Hvis de klarer å spørre selv, tåler de også svar.

God og tilpasset informasjon skaper forutsigbarhet for barnet og bidrar til trygghet i en situasjon preget av utrygghet.

Treffpunkt - møteplass for barn og ungdomDet kan være godt for barn og unge å møte andre i samme situasjon. På Treffpunkt, som er et møtested for barn og unge, kan de snakke om følelser, sorg og savn, men også kunne le og være glade.

Ernæring til pasienter i lindrende fase

Ernæringsproblemer er veldig utbredt blant kreftpasienter, og spesielt hos de som får lindrende behandling. De aller fleste går ned i vekt.

Appetitten er ofte redusert, og problemer som forstoppelse og munntørrhet kan redusere muligheten til å få i seg mat. I tillegg har mange kreftpasienter med utbredt sykdom kakeksi som kjennetegnes ved appetittløshet, kronisk kvalme, kraftløshet og nedsatt funksjonsevne.

Livsforlengende behandling

Ved livsforlengende behandling må alltid forventet effekt av behandlingen, altså mulig livsforlengelse, vurderes opp mot eventuell forverring av livskvaliteten. Det er ikke alltid godt å si på forhånd hvordan resultatet av behandlingen blir, og det vil være individuelle forskjeller. Variasjoner blir det også i forhold til hvilken kreftdiagnose pasienten har, hvor gunstig det er med for eksempel operasjon, cellegift eller stråling.

Livsforlengende behandling kan også i prinsippet være all behandling som gis. Noen eksempler er antibiotika ved lungebetennelse, insulin ved diabetes eller blodtrykksenkende medisiner.

Planlegging av siste fase i livet

Tenk over og snakk med dine nærmeste om hvilke ønsker og tanker du har når livet nærmer seg slutten. Jo mer åpenhet og planlegging rundt døden, jo bedre kan tiden bli både for pasient og pårørende. Det å ha snakket igjennom disse tingene, gjør at det er lettere for alle å gjøre ting sammen og leve sammen.

En dag skal vi dø. Men alle andre dager skal vi leve. Per Olov Enquist (svensk forfatter)

 

Forskningssenter lindrende behandlingPRC er et europeisk forskningssenter i lindrende behandling ved St. Olavs Hospital og NTNU. Kreftforeningen støtter forskningen ved senteret.
Var denne siden nyttig?