Dagens unntaksordning gjelder for enkeltpasienter eller pasientgrupper, slik at de kan få tilgang til nye legemidler som fortsatt er til vurdering i Beslutningsforum. Dette forumet bestemmer om det offentlige skal betale for medisinen eller ikke.

Les også: Nye lovende medisiner – dette mener og gjør Kreftforeningen

Det gis kun unntak for legemidler som har fått salgs- og markedsføringstillatelse i EU/Norge, og som er under behandling i Beslutningsforum.

Unntaket skal håndteres i det helseforetaket som har behandlingsansvaret for pasienten.

Regelen er dessverre lite kjent både blant leger og pasienter, og det er store forskjeller fra sykehus til sykehus og mellom de ulike helseregionene. Det er derfor viktig at du spør din lege om dette kan være aktuelt for deg.

Fremgangsmåten ved bruk av unntaksregelen for nye medisiner:

1. Avdeling/enhet diskuterer saken med fagdirektør/fagsjef i det aktuelle helseforetaket.

2. Beslutning om unntak for den aktuelle pasient gjøres av fagdirektør/fagsjef.

3. Kopi av beslutningen uten personidentifiserbare opplysninger sendes det regionale helseforetaket ved fagdirektør.

Kreftforeningen er tydelige på at dagens ordning ikke er god nok.