Generelt om kliniske studier

Kliniske studier utføres på mennesker. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av nye medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling.

Her finner du oversikt over pågående studier i Norge. Oversikten er ennå ikke fullstendig. Flere studier foregår også som et samarbeid mellom de nordiske landene. Det arbeides for å få et bedre samarbeid mellom de nordiske landene.

Har du spørsmål om kliniske studier, kan du kontakte vår rådgivningstjeneste.

Kliniske studier er viktige for å undersøke/teste ut:

  • Nye legemidler (medisiner)
  • Nytt medisinsk utstyr, f.eks. hofteproteser og pacemakere
  • Nye medisinske prosedyrer, f.eks. nye operasjonsteknikker, strålebehandlingsteknikker m.m.
  • Mestring, livskvalitet, bivirkninger etc. knyttet til en type behandling ved bruk av f.eks. spørreskjemaer

Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker skal godkjennes  av en Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Alle kliniske studier relatert til legemidler må i tillegg godkjennes av Statens legemiddelverk (SLV). Datatilsynet er også involvert.
Mens studien pågår, mottar SLV og REK jevnlig oppdatering om framgangen og bivirkninger som oppstår i studier.

De ulike fasene i kliniske studier

Fase 1. En studie som betegnes som en Fase 1 studie, betyr at det er første gang legemidlet testes på mennesker. Forut for dette er det gjort mange undersøkelser eller tester i laboratorier og på dyr. Legemiddelet har vist lovende resultater, og er blitt godkjent for å bli gitt til mennesker.

Fase 2. Skal hovedsakelig avgjøre når, hvordan, og i hvilke mengder (doser) legemidlet skal gis. Du blir nøye fulgt opp i forhold til bivirkninger og effekt av behandling.

Fase 3. Skal bekrefte legemidlets virkning og sikkerhet ved den aktuelle sykdom/tilstand Legemidlet som testes, sammenlignes ofte med den behandlingen som er standard behandling.

Fase 4. Studier som starter etter at legemidlet er godkjent hos myndighetene. Det er oppfølging av et preparat som er godkjent, og utføres gjerne en tid etter at medikamentet er tatt i bruk

For å kunne delta i kliniske studier er det utarbeidet noen kriterier som må oppfylles. Det er ulike kriterier for de ulike studiene.

Hva får du igjen for å delta i en klinisk studie?

Du får mulighet til å få den mest avanserte og nyeste behandlingen før den er allment tilgjengelig.

Du og dine pårørende får detaljert skriftlig og muntlig informasjon om behandling og oppfølgning før start.

Du gjennomgår ekstra undersøkelser før start og får tett oppfølgning av studiepersonell under og etter behandlingen.

Bivirkninger og komplikasjoner fanges opp tidlig og leger og sykepleiere er ofte godt forberedt på det som kan oppstå.

Du har håp om å bli kurert, få ett lenger liv eller bedre livskvalitet med den nye behandlingen.

Hvis du etter en stund finner ut at du ikke vil delta i studien, kan du melde fra om at du ikke vil delta lenger. Du vil da få den behandlingen som brukes som standardbehandling.

Hva er ulempene ved å delta i en klinisk studie?

Medisinsk behandling i og utenfor studier har ofte kjente bivirkninger som varierer fra pasient til pasient.

Råd fra fagfolkHer treffer du sosionomer, jurister og spesialsykepleiere.

Åpningstider i påsken
17. april: 09.00–12.00
Stengt helligdager og helg
Ring21 49 49 21Mandag til fredag: 09.00–15.45Send epostEpostSvar innen 72 timerChatChatMandag til fredag: 09.00–15.45

Ved utprøving av nye behandlingsmetoder/medikamenter eller nye kombinasjoner, kan nye bivirkninger eller komplikasjoner oppstå. Det er derfor du blir nøye kontrollert underveis i behandlingen, slik at nødvendige forholdsregler kan settes inn. Det er viktig at også du selv sier ifra dersom du opplever bivirkninger.

Noen bivirkninger av behandling, enten behandlingen gis i eller utenfor kliniske studier, kan forårsake alvorlige skader. Protokollen, eller dokumentet som beskriver studien, er utviklet på en måte som gjør at risikoen skal reduseres til et minimum, og nøye innsamling av informasjon om din tilstand, gjør at behandlingen blir best mulig.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med fastlegen eller kreftlegen din og få hjelp til å finne ut hvilke muligheter som finnes for deg.

Legen kan sende en henvisning. Du kan også henvende deg på egen hånd hvis du har spørsmål. Det anbefales at du henvender deg per telefon og brev, da sensitiv helseinformasjon ikke bør sendes på e-post.

Hvis du ønsker å delta i en klinisk studie, så må det sendes en henvisning via lege. Vær oppmerksom på at legen som skal vurdere mulighet for deltakelse vil trenge dokumentasjon om din helsetilstand, tidligere behandling, kopier av røntgensvar og lignende.

Her kan du lese mer om kliniske studier:

Informasjonsbrosjyre om kliniske studier (pdf)

ClinicalTrials.gov

 

Var denne siden nyttig?