Screening og masseundersøkelser - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Screening og masseundersøkelser

Tidlig behandling redder liv. Screening er systematisk undersøkelse av friske mennesker. Slik masseundersøkelse brukes for å oppdage sykdom eller forstadier tidlig, før symptomer viser seg.

En rekke kriterier må oppfylles for at det er riktig å sette i gang screening: 

  • Sykdommen bør utgjøre et viktig helseproblem for samfunnet.
  • Sykdommen må kunne oppdages ved en sikker og presis test før den gir symptomer.
  • Det må finnes en behandling for tidlig oppdaget sykdom, slik at tidlig diagnose gir bedre leveutsikter for pasienten.

Kriteriene er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og tilsammen finnes det 16 kriterier for innføring av screeningprogram i Norge.

På kreftområdet har det offentlige etablert screening for brystkreft og for livmorhalskreft. Det pågår et forprosjekt for tarmkreftscreening i deler av Norge. Helse- og omsorgsdepartementet skal vurdere om også dette skal etableres som et nasjonalt tilbud. 

Alle tre programmene driftes av Kreftregisteret.

Ditt valg – vi anbefaler deltakelse

Vi anbefaler at du deltar i de offentlige screeningtilbudene. Anbefalingen er basert på dagens kunnskap om redusert dødelighet, sett opp mot ulemper som mulig overbehandling, angst og uro. Vi er opptatt av at du får god informasjon om fordeler og ulemper ved screening, slik at du kan ta eget valg om du ønsker å delta eller ikke.

Fordeler og ulemper ved screening

Alle screeningprogrammene har både fordeler og mulige ulemper. Spørsmålet er hvor mange friske mennesker som skal undersøkes for å oppdage sykdom hos en enkelt og i hvor stor grad dette redder liv. I tillegg til eventuell belastning for den enkelte deltaker, vurderes også helseøkonomiske kostnader og samfunnsgevinst. 

Det brukes ulike metoder for å beregne omfanget av overdiagnostikk og overbehandling. Resultatene kan være svært forskjellige avhengig av metoden man bruker, og kan være vanskelig å forstå både for fagpersoner og andre. Dette er bakgrunnen for at screening debatteres med jevne mellomrom.

Fordeler

Den viktigste fordelen ved screening er redusert dødelighet av sykdommen. Kreft som oppdages tidlig betyr ofte at behandlingen blir mindre omfattende, slik at livskvaliteten for den det gjelder blir bedre. Noen screeningprogrammer kan også forebygge kreft, ved at forstadier fjernes før det utvikler seg til kreft. Dette gjelder for livmorhalskreftscreening og ved noen metoder brukt i tarmkreftscreening.

Ulemper

Screening kan føre til overdiagnostisering og overbehandling, ved at man oppdager og behandler kreft som ikke ville utviklet seg videre. 

Når for eksempel mammografiscreening avdekker et tilfelle av brystkreft eller forstadium til brystkreft, er det ofte ikke mulig å forutse hvor raskt svulsten vil vokse. Man vet ikke om den vil komme til å spre seg og bli livstruende. I noen tilfeller kan dermed brystkreft som ikke ville utviklet seg, få behandling og bli et helseproblem for kvinnen. 

Ved enkelte kreftformer, som for eksempel prostatakreft, kan et alternativ til annen behandling være aktiv overvåkning av kreften.

Noen deltakere i screening kan oppleve uro og engstelse mens de venter på prøveresultatet og ved eventuelle etterundersøkelser. Studier har imidlertid vist at denne engstelsen for de aller fleste er forbigående.

Kreft som oppstår mellom screeningundersøkelser

Kreft kan også oppdages i tiden mellom undersøkelser. Det kan være svulster som er for små til å oppdages ved undersøkelsen, men som vokser så raskt at de rekker å gi symptomer før neste undersøkelse. Dette kalles intervallkreft.

Livsstil

Screening og helsesjekker kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på. Det er viktig at du fortsatt følger rådene for å minske risikoen for kreft (slutte å røyke, mosjonere, spise sunt) selv om du deltar i screeningprogrammene.

Hvis du tror du kan ha symptomer på kreft, anbefaler vi et besøk hos fastlegen for eventuell undersøkelse. Da kan legen sende deg videre til screening som er utenfor programmene.

Se hva Kreftforeningen mener om screening for prostatakreft og lungekreftscreening.