Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, etablert i 1938. Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Se våre etiske prinsipper og retningslinjer.

Vi har 116 000 medlemmer, 27 000 frivillige og 190 medarbeidere som med sitt engasjement skaper gjennomslag for kreftsaken. I tillegg har vi flere hundre tusen givere samt støttespillere i næringslivet som slutter opp om vårt arbeid. I 2017 endte vi på topp i Ipsos MMIs omdømmekåring blant norske organisasjoner.

Mer enn 83 prosent av vårt totale forbruk av midler, går til foreningens formål. Hoveddelen av midlene går til kreftforskning. Rundt 1 prosent går til administrasjon. Virksomheten er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.

Kreftforeningens organisasjonskart (pdf)

Kreftforeningens ansatte deltar i vel 130 råd og utvalg over hele landet. Vi samarbeider også nært med 14 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner. De har over 30 000 medlemmer som representerer kreftrammede og deres pårørende. Vi samarbeider også med Kreftomsorg Rogaland som er en frivillig organisasjon for kreftrammede i Rogaland fylke.

Styre og ledelse

Representantskapet

Vår øverste myndighet er representantskapet, som har 50 representanter. De fastsetter Kreftforeningens vedtekter og treffer vedtak om endringer i disse.

Representantskapet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og kan treffe vedtak om godtgjørelse for Kreftforeningens tillitsvalgte.

I alminnelighet skal representantskapet drøfte og godkjenne foreningens mål og strategier hvert tredje år. Representantskapet kan videre treffe vedtak i saker som er innsendt fra Kreftforeningens medlemmer.

Generalsekretær Anne Lise Ryel:  CV Anne Lise Ryel – norsk

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei

Avdelingssjefer:

 • Kirsten Haugland – Kreftfaglig avdeling
 • Jacob F. Conradi – Organisasjonsavdelingen / styresekretær
 • Ingrid Stenstadvold Ross – Kommunikasjons og samfunnsavdelingen
 • Ellen Døvle Kalland – Markedsavdelingen
 • David C. Hemmingsen – Distriktsavdelingen

Styret

Styret er et kollegialt og profesjonelt organ med medlemmer som representerer kompetanse innen flere områder. Styret forvalter Kreftforeningens anliggender sammen med generalsekretæren og skal sørge for tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten, kontroll av regnskap og formuesforvaltning.

Styreleder: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aasprong Bjørneboe, Universitetet i Oslo
Nestleder: Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold-Vækerø AS

Styremedlemmer:

 • Strategisk rådgiver / daglig leder Tord Dale, Footprint communications AS
 • Professor Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø
 • Tidl. administrerende direktør Odd Gulbrandsen, NTNU
 • Ass. rådmann / direktør Per Haarr, Stavanger kommune
 • Spesialrådgiver Else Støring, Kreftforeningen (de ansattes representant)
 • Seksjonsoverlege / professor Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus/ Universitetet i Bergen
 • Strategisk rådgiver / skribent Håvard Aagesen, Medandreord

Varamedlemmer:

Juridisk rådgiver Julie Holte-Ambjørnsen, Tromsø kommune
Spesialrådgiver Arvid Hallén, Forskningsrådet
Rådgiver Tom Anders Stenbro, Kreftforeningen (vara for de ansattes representant)

Medlemmer i Det vitenskaplige råd:

 • Professor II Stein Kaasa (leder), Oslo universitetssykehus
 • Professor Kjetil Taskén (nestleder), Universitetet i Oslo
 • Professor Lill-Tove Rasmussen Busund, Universitetet i Tromsø
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
 • Nestleder Registeravdelingen, Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret
 • Førsteamanuensis Hilde Lurås, Ahus
 • Førsteamanuensis/fagsjef Kirsten Lode, Stavanger universitetssykehus
 • Førsteamanuensis Inger Utne, OsloMet
 • Professor/overlege Henrik Hjorth-Hansen, NTNU /St. Olavs hospital
 • Professor Tone Frost Bathen, NTNU
 • Professor II/divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

Strategi og årsrapporter

Var denne siden nyttig?