Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Kreftforeningen har flere hundre tusen givere og en rekke gode støttespillere i næringslivet, tillegg til: 

 • 116 000 medlemmer
 • 27 000 frivillige
 • 190 medarbeidere

Vi samarbeider nært med 16 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner, som til sammen har over 30 000 medlemmer. I tillegg samarbeider vi med Kreftomsorg Rogaland, som er en frivillig organisasjon for kreftrammede i Rogaland fylke.

Kreftforeningens ansatte deltar i vel 130 råd og utvalg over hele landet. 

Kreftforeningens organisasjonskart (pdf)

Styre og ledelse

Representantskapet

Vår øverste myndighet er representantskapet, som har 50 representanter. De fastsetter Kreftforeningens vedtekter (pdf) og treffer vedtak om endringer i disse.

Representantskapet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og kan treffe vedtak om godtgjørelse for Kreftforeningens tillitsvalgte.

I alminnelighet skal representantskapet drøfte og godkjenne foreningens mål og strategier hvert tredje år. Representantskapet kan videre treffe vedtak i saker som er innsendt fra Kreftforeningens medlemmer.

Generalsekretær: Anne Lise Ryel – se CV (pdf)

Assisterende generalsekretær: Ole Alexander Opdalshei

Avdelingssjefer:

 • Kreftfaglig avdeling – Jon Kirknes
 • Organisasjonsavdelingen – Anne Cecilie Graver Bjelke
 • Kommunikasjons og samfunnsavdelingen – Ingrid Stenstadvold Ross
 • Markedsavdelingen – Ellen Døvle Kalland
 • Distriktsavdelingen – Jacob F. Conradi

Styret

Styret er et kollegialt og profesjonelt organ med medlemmer som representerer kompetanse innen flere områder. Styret forvalter Kreftforeningens anliggender sammen med generalsekretæren og skal sørge for tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten, kontroll av regnskap og formuesforvaltning.

Styreleder: Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestleder: Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA

Se presentasjon av hele styret

Medlemmer i Det vitenskapelige råd:

 • Professor II Stein Kaasa (leder), Oslo universitetssykehus
 • Professor Kjetil Taskén (nestleder), Universitetet i Oslo
 • Professor Lill-Tove Rasmussen Busund, Universitetet i Tromsø
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
 • Nestleder Registeravdelingen, Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret
 • Førsteamanuensis Hilde Lurås, Ahus
 • Førsteamanuensis/fagsjef Kirsten Lode, Stavanger universitetssykehus
 • Førsteamanuensis Inger Utne, OsloMet
 • Professor/overlege Henrik Hjorth-Hansen, NTNU /St. Olavs hospital
 • Professor Tone Frost Bathen, NTNU
 • Professor II/divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

Årsrapporter