Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Studielån ved sykdom

Studielånet kan gjøres om til stipend under sykdom. Har du redusert kapasitet og må bruke lengre tid på studiene er det mulig å få utvidet stipend fra Lånekassen.

Sykestipend

Sykestipend betyr at studielånet kan gjøres om til stipend mens du er syk og ikke kan følge undervisningen. Du skal ikke leve av studielån hvis du ikke studerer.

 • Du kan bare få sykestipend for sykdomsperioder som oppstår etter at søknaden din om støtte er mottatt hos Lånekassen.
 • Du kan ikke være syk når undervisningen starter, men det kan gjøres unntak dersom du er i gang med flerårig utdanning.
 • Du må være minst 50 prosent studieufør.
 • Du kan få sykestipend også hvis du får sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver. 

Hvor lenge kan jeg få stipend?

 • Du kan få sykestipend for inntil fire måneder og to uker i undervisningsåret.
 • Du får ikke stipend for de første 14 dagene du er syk. Du kan få differansen mellom sykepengene og støtten fra Lånekassen som sykestipend.

Finn søknadsskjema og les mer om sykestipend hos Lånekassen.

Kan jeg få ytelser fra NAV?

Mange som studerer har ikke stor nok arbeidsinntekt til å få rett til sykepenger. Som student kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger dersom du er mer enn 50 prosent syk eller studieufør. 

Hva hvis jeg ikke kan jobbe ved siden av studiene?

Det er mulig å søke utvidet stipend/støtte dersom sykdommen og nedsatt funksjonsevne fører til at du ikke kan jobbe ved siden av studiene eller blir forsinket i studiene:

 • Du kan søke et måned tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen.
 • Du kan søke studiestøtte for 12 måneder dersom en ikke kan jobbe om sommeren.
 • Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonsevnen eller funksjonshemmingen din, kan du ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 studiepoeng / ett undervisningsår.

Er det økonomisk behovsprøving?

Vær oppmerksom på at støtte i 12 måneder og ekstra stipend blir behovsprøvd mot inntekten din (herunder trygdeytelser) og formuen din. Du kan ikke motta trygd som er ment å dekke livsopphold samtidig som du får støtte til forsinkelse ut over ett år.

Finn søknadsskjema og les mer om ekstra støtte hos Lånekassen.

Nedbetaling av studielånet

Lånekassen kan gi rentefritak på lånet for en periode dersom du har hatt lav inntekt, vært syk eller vært i en annen situasjon som gir rett til rentefritak.

Hva er rentefritak?

 • Rentefritak betyr at Lånekassen sletter de rentene som har blitt lagt til lånet ditt i den perioden du får rentefritak.
 • Rentefritak fører ikke til at terminbeløpene blir lavere, men at nedbetalingstiden blir kortere.
 • Får du rentefritak for en periode, men velger å betale i den samme perioden, vil du krympe nedbetalingstiden enda mer.

Sjekk om du kan få rentefritak

 • Du må ha hatt lav nok inntekt.
 • Du må dokumentere arbeidsledighet, sykdom, omsorg for barn, utdanning, verneplikt, eller en annen situasjon som gir rett til rentefritak.
 • Rentefritak innvilges etter at rentene er lagt til lånet.
 • Har du rett til rentefritak, har du også rett til betalingsutsettelse.

Du kan søke en gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt.

Hva skjer med lånet hvis du blir ufør eller dør?

Dersom du blir varig ufør, kan Lånekassen ettergi (slette) hele eller deler av gjelden din. Du må være minst 50 prosent ufør. Varig uførepensjon må være innvilget før gjelden kan slettes. Det er brutto årsinntekt som avgjør om du får innvilget hel eller delvis sletting av gjelden.

Les mer om inntektsgrensene og hvordan du søker om sletting.

Studielånet slettes i sin helhet ved dødsfall. Dødsfallet bekreftes av skifteretten.