Sykestipend

Sykestipend betyr at studielån og stipend kan gjøres om til stipend mens du er syk og ikke kan følge undervisningen. Du skal ikke leve av studielån hvis du ikke studerer.

 • Du kan bare få sykestipend for sykdomsperioder som oppstår etter at søknaden din om støtte er mottatt hos Lånekassen.
 • Du kan ikke være syk når undervisningen starter, men det kan gjøres unntak dersom du er i gang med flerårig utdanning.
 • Du må være minst 50 prosent studieufør.
 • Du kan få sykestipend selv om du får sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver. Stipendet vil da utgjøre differansen mellom sykepengene og støtten fra Lånekassen.
 • Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV i den samme perioden du søker om sykestipend for.
 • Du kan også få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år.
 • Sykestipend blir gitt på etterskudd. Det må søkes om sykestipend senest seks måneder etter at undervisningsåret er avsluttet.

Hvor lenge kan jeg få stipend?

 • Du kan få sykestipend for inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår.
 • Du får ikke stipend for de første 14 dagene du er syk. 

Les mer om sykestipend og finn søknadsskjema hos Lånekassen.

Kan jeg få ytelser fra NAV?

Mange som studerer har ikke stor nok arbeidsinntekt til å få rett til sykepenger. Det er likevel viktig å sjekke ut med arbeidsgiver/NAV om du har rettigheter. Som student kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger dersom du er mer enn 50 prosent syk eller studieufør. 

Hva hvis jeg ikke kan jobbe ved siden av studiene?

Det er mulig å søke utvidet stipend/støtte dersom sykdommen og nedsatt funksjonsevne gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene og/eller blir forsinket i studiene:

 • Du kan søke ekstrastipend dersom du ikke kan jobbe ved siden studiene
 • Du kan søke om støtte om sommeren, to ekstra måneder med støtte dersom du ikke kan jobbe i sommerferien 
 • Dersom studiestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din, kan du ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 studiepoeng/et undervisningsår.

Er det økonomisk behovsprøving?

Ekstrastipend og støtte om sommeren blir behovsprøvd opp mot inntekt, trygdeytelser og formue. Støtte til forsinkelse er ikke behovsprøvd, men det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygdeytelser som er ment å dekke livsoppholdet ditt.

Nedbetaling av studielånet

Betalingsutsettelse

Du kan få betalingsutsettelse på studielånet totalt 36 ganger (36 regninger) uten å oppgi årsak. Når du utsetter en betaling, forlenges nedbetalingstiden din på studielånet.

Sletting av renter

Du kan ha rett til betalingsutsettelse utover 36 ganger dersom du har rett på sletting av renter. Situasjoner som kan gi rett til sletting av renter kan for eksempel være at du har mottatt arbeidsavklaringspenger, at du har vært helt eller delvis ute av stand til å arbeide/studere på grunn av sykdom eller stor omsorgsbelastning i nær familie.

Dersom du vurderer å søke betalingsutsettelse, bør du sjekke om du også kan ha rett til rentefritak på grunn av situasjoner som nevnt over eller av andre årsaker.

 • Rentefritak betyr at Lånekassen sletter de rentene som har blitt lagt til lånet ditt i den perioden du har fått rentefritak.
 • Rentefritak fører ikke til at terminbeløpene blir lavere, men at nedbetalingstiden blir kortere.
 • Får du rentefritak for en periode, men velger å betale i den samme perioden, vil du forkorte nedbetalingstiden enda mer.
 • Rentefritak gis på etterskudd. Det må søkes innen 3 år.

Sjekk om du kan få slettet renter

 • Du må ha hatt lav nok inntekt.
 • Du må ha vært i en situasjon som gir rett til til sletting av renter.
 • Har du rett til sletting av renter, har du også rett til betalingsutsettelse. Du må levere søknad på både rentefritak og betalingsutsettelse.

Du kan søke en gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt. Du får ikke et endelig svar på om du har fått slettet renter før skatteoppgjøret for året du søker for er klar.

Hva skjer med lånet hvis du blir ufør eller dør?

Dersom du blir varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din. Du må være minst 50 prosent ufør. Du kan også ha rett til ettergivelse hvis du er minst 40 prosent ufør og får uføretrygd dersom du søkte om uføretrygd mens du fikk arbeidsavklaringspenger.

Uføretrygd må som hovedregel være innvilget før gjelden kan slettes. Dersom du har vært helt arbeidsufør sammenhengende i de siste seks årene, kan dette gi grunnlag for å få slettet gjeld. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å kunne søke om sletting på dette grunnlaget.

Det er brutto årsinntekt som avgjør om du får innvilget hel eller delvis sletting av gjelden.

Les mer om inntektsgrensene og hvordan du søker om sletting hos Lånekassen.

Studielånet slettes i sin helhet ved dødsfall. Dødsfallet bekreftes av skifteretten.