Tilrettelegging for å kunne jobbe

Flere tiltak kan være aktuelle for deg som kan jobbe, helt eller delvis, hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. 

NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykemeldt, eller som står i fare for å bli det. Arbeidsgiver kan også gjøre mye for å legge forholdene til rette.

Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. For mange er det best å starte rolig, og øke arbeidsmengden gradvis. Kreft er ikke bare en fysisk, men også en psykisk påkjenning.

Arbeid kan også kombineres med trygdeytelser. Vi har beskrevet de ulike ordningene på våre sider om inntekt under sykdom.

Tiltak og virkemidler fra NAV

 • Raskere tilbake-ordningen er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det er sykehusene som har overtatt ordningen, så sjekk med ditt sykehus om de har et slikt tilbud. Innholdet i tiltakene kan variere.
 • Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert eller ved å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene. Gradert sykmelding skal også brukes når den sykemeldte delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
 • Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for.
 • Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.
 • Arbeidsplassvurdering kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som besøker arbeidsplassen og vurderer mulige tilretteleggingstiltak, som kan føre til at sykemelding unngås eller at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet helt eller delvis.
 • Hjelpemidler på arbeidsplassen er aktuelt dersom arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin. Han/hun kan søke NAV om økonomisk støtte til dette. Hjelpemiddelsentralen kan også gi mer informasjon.
 • Kronisk syk arbeidstaker. Arbeidsgiver kan fritas for sykepenger i arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Arbeidsrettede tiltak er aktuelt i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening med mer, for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Tiltakene kan benyttes allerede i sykepengeperioden.
 • Rehabilitering kan være viktig for å kunne fungere i jobb.

Tiltak i samråd med arbeidsgiver

Ofte kan man komme langt på vei med helt enkle tilretteleggingstiltak i dialog med arbeidsgiver:

 • gradvis opptrapping
 • jobbe deltid
 • jobbe fulltid inkludert hviletid
 • fleksibel arbeidstid
 • hjemmekontor
 • få fri for å dra til legen/behandling
 • unngå jobbreiser i en periode
 • ergonomisk utstyr
 • bytte kontor hvis det har vanskelig adgang
 • justere arbeidsmålene i bedrifter med høyt tempo
 • endre arbeidsoppgaver
 • endre stilling innad i bedriften

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Arbeid og studier

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?