Her har vi beskrevet noen tiltak fra NAV som kan bidra til at du skal kunne fungere i arbeidslivet helt eller delvis. Lenkene er til NAV sine nettsider.

 • Raskere tilbake-ordningen er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det er sykehusene som har overtatt ordningen, så sjekk med ditt sykehus om de har et slikt tilbud. Innholdet i tiltakene kan variere.
 • Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert eller ved å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene. Gradert sykmelding skal også brukes når den sykemeldte delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
 • Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for.
 • Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.
 • Arbeidsplassvurdering kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som besøker arbeidsplassen og vurderer mulige tilretteleggingstiltak, som kan føre til at sykemelding unngås eller at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet helt eller delvis.
 • Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan han/hun søke NAV om økonomisk støtte til dette. Hjelpemiddelsentralen kan også gi mer informasjon.
 • Kronisk syk arbeidstaker. Arbeidsgiver kan fritas for sykepenger i arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Arbeidsrettede tiltak er aktuelt i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening med mer, for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Tiltakene kan benyttes allerede i sykepengeperioden.
 • Rehabilitering kan være viktig for å kunne fungere i jobb.

Ofte kan man komme langt på vei med helt enkle tilretteleggingstiltak i dialog med arbeidsgiver:

 • Gradvis opptrapping.
 • Jobbe deltid.
 • Jobbe fulltid inkludert hviletid.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Hjemmekontor.
 • Få fri for å dra til legen/behandling.
 • Unngå jobbreiser i en periode.
 • Ergonomisk utstyr.
 • Bytte kontor hvis det har vanskelig adgang.
 • Justere arbeidsmålene i bedrifter med høyt tempo.
 • Endre arbeidsoppgaver.
 • Endre stilling innad i bedriften.

Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. Start rolig, og øk arbeidsmengden gradvis. Kreft er ikke bare en fysisk, men også en psykisk påkjenning.

Arbeid kan kombineres med trygdeytelser. Vi har beskrevet de ulike ordningene på våre nettsider.