Er du misfornøyd med den behandlingen du har fått i helsevesenet, eller om du har fått manglende, feil eller forsinket behandling, kan du klage.

Klagen skal i første omgang rettes til sykehuset, fastlegen eller den som har hatt ansvaret for din behandling og oppfølging, for eksempel kommunen.

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med klagen, eller du kan få hjelp med rettigheter hos andre.

Hva bør stå i klagen? 

Det er viktig at klagen som blir skrevet er utfyllende og beskriver hendelsen eller manglende behandling best mulig.

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for helsetjenesten. De behandler enkeltsaker med spørsmål om svikt i helsetjenesten samt gjennomfører planlagte tilsyn.

Fylkesmannen har ingen sanksjonsmuligheter utover det å påpeke eventuelle feil eller mangler som er begått. Fylkesmannen kan be innklagede sykehus, lege eller andre om å rette opp forholdene det klages på, de har ingen sanksjonsmyndighet.

Helsetilsynet

Er det svært alvorlige feil som er begått, sendes saken over til Helsetilsynet. Helsetilsynet vil foreta egne undersøkelser av hendelsen, og vil kunne iverksette ulike sanksjoner. Det kan være pålegg om å rette opp forholdene, inndrivelse av autorisasjon, politianmeldelse, bøter eller lignende.

Erstatning

Du kan søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning dersom du har lidd et økonomisk tap over 10.000 kroner eller om skaden har medført varig og betydelig skade.