Hvem gjelder ordningen for? 

Pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege.

Hvem kan være kontaktlege?

Den som utpekes som kontaktlege må ikke nødvendigvis ha hovedansvaret for behandlingen eller oppfølgingen, men kontaktlegen må være involvert i behandlingsforløpet og må være en del av teamet rundt pasienten. Som hovedregel skal det kun være én kontaktlege innen ett pasientforløp.

Fra når i pasientforløpet gjelder retten til kontaktlege?

Ordningen gjelder normalt når pasienten har fått diagnosen. Pasienter som er vurdert til å fylle vilkårene for rett til kontaktlege, skal informeres om at de har fått denne retten så snart som mulig. Kontaktlege skal tildeles pasienten så snart som mulig etter at det er vurdert at pasienten har rett til kontaktlege, senest første virkedag etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse.

I Veilederen for kontaktlege er det presisert at i noen tilfeller må pasienten utredes i spesialisthelsetjenesten før det kan konstateres at pasientens tilstand er alvorlig. Dette gjelder for eksempel pasienter som inngår i pakkeforløp for kreft, hvor tilstanden ikke kan endelig avklares før svaret på utredningen foreligger. Det betyr i praksis at for de fleste kreftpasienter, som må utredes på sykehus før diagnose kan stilles, først har rett på en kontaktlege når de har fått diagnosen.

Særlig for barn

Det er presisert at det skal legges en «lavere» terskel for barn det vil si at det skal være enklere for disse å få en kontaktlege. Det betyr at barn kan få kontaktlege for tilstander som blir ansett som mindre alvorlige for voksne, men som oppleves som mer alvorlig og akutt for barn/foreldre.

Hva betyr det i praksis å få en kontaktlege?

En kontaktlege blir «medisinsk ansvarlig», men pasienten kan allikevel møte flere leger underveis i forløpet/behandlingen.

Klage

Det vil være mulig å klage på at pasienten ikke får kontaktlege. Dersom sykehuset ikke endrer avgjørelsen, skal saken til Fylkesmannen.