Spørsmål om rettigheter i forbindelse med koronaviruset?

Midlertidige endringer i helselovgivningen påvirker enkelte rettigheter, i hovedsak ventetider, fritt behandlingsvalg, ny vurdering, individuell plan og kontaktlege.

Se også vår temaside om korona og kreft


 

Formålet med å ha en fastlege er å sikre at du får nødvendig allmennlegetjenester og kan henvises videre til sykehuset/spesialist der det er nødvendig.

Ved mistanke om kreft er det fastlegen som vurderer din helsetilstand og henviser til sykehuset eller spesialist. Henvisningen er viktig fordi vurderingen fra sykehuset skal skje innen 10 dager. Fastlegen skal følge henvisningsveilederen.

Hva kan du forvente av din fastlege?

Hos fastlegen får du undersøkelser og behandling der du bor. Fastlegen får alle relevante opplysninger om deg som pasient fra sykehuset og holder pasientjournalen din oppdatert med sykehistorie samt bruk av legemidler. Under kreftbehandlingen på sykehuset er det lurt å holde kontakt med fastlegen.

Fastlegen har ansvaret for deg som pasient, er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen din, og kan henvise videre til andre hjelpeordninger.

Alle som er bosatt i Norge har rett til å ha en fastlege. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden.

Fastlegeforskriften har bestemmelser om kvalitetskrav til tjenesten:

  • Pasienter skal få time så raskt som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.
  • 80 prosent av telefonene til legekontorene skal normalt besvares innen to minutter.
  • Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk.
  • Fastlegene skal tilby hjemmebesøk om nødvendig. Dette kan være aktuelt når pasienter som trenger helsehjelp, ikke selv kan møte hos legen.
  • Legene skal kunne tilby forebyggende tiltak.

Bytte av fastlege

Hovedregelen er at du kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som ikke har ledig plass. Når fastlegen får ledig plass skjer byttet automatisk med virkning fra første dag i neste måned.

Dersom du har spørsmål om fastlegeordningen eller bytte av fastlege kan du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Hva skjer med pasientjournalen din når du bytter fastlege?

Din pasientjournal blir ikke automatisk overført til din nye fastlege, så du må selv be din gamle fastlege overføre journalen til den nye. Det kan være at du må betale et beløp for overføring. Beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. 

Hva koster det hos fastlegen?

Du betaler en fastsatt egenandel. Er du under 16 år, er det gratis. Har du frikort, slipper du egenandel. Også ved visse typer undersøkelser – for eksempel svangerskapskontroller for gravide – er det gratis.

Private leger eller legesentre som ikke er med i fastlegeordningen har høyere priser enn fastlegen med kommunal avtale. Dersom de ikke har refusjonsavtale med Helfo, kan du heller ikke skrive opp dine utgifter på egenandelskortet.

Kan jeg klage?

Du kan klage til kommunelegen i din kommune dersom du ikke får en fastlege. Du kan ikke klage på å ikke ha fått den fastlegen du ønsket, eller mistet den du har hatt.