Hvis du blir syk, går du først til fastlegen din for undersøkelse. Fastlegen sender henvisning til sykehuset hvis du må undersøkes nærmere eller behandles. Fastlegen blir derfor bindeleddet mellom deg og sykehuset, og holdes orientert om sykdommen og behandlingen din. Be om en kopi av henvisningen som sendes for å fange opp eventuelle feil eller mangler.

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Pakkeforløpene skal sikre et godt pasientforløp ved mistanke om kreft. Det er satt frister for utredning, diagnostikk og behandling.

Pakkeforløpene er veiledende tidsfrister som kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene.

Er du i jobb kan du undersøke med arbeidsgiver eller fagforeningen din om de har tegnet privat helseforsikring eller behandlingsforsikring.

Noen velger å bestille time til vurdering, undersøkelser eller behandling hos private sykehus for å slippe ventetid. Pasienten må selv dekke disse utgiftene.

Ventetid på vurdering av henvisningen fra sykehuset

Hvis det er mistanke om kreft og fastlegen har sendt henvisning, har du krav på rask vurdering som skal være faglig forsvarlig.

Juridisk bindende maksimumsfrister:

 • Alle pasienter har nå rett til å få vurdert henvisningen innen 10 dager fra henvisningen er mottatt på sykehuset.
 • Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom skal vurderingen skje raskere.

I svarbrevet på henvisningen skal det stå:

 • om du har rett til helsehjelp fra sykehuset
 • når og hvor du har fått time til første fremmøte
 • frist for når utredning eller behandling senest skal skje

Pakkeforløp med forløpstider er ikke juridisk bindende, men de gir deg en pekepinn og et grunnlag for når du bør reagere eller klage.

Hvis det har gått mer enn 10 virkedager siden sykehuset har mottatt henvisningen din, og du fortsatt ikke har fått en tilbakemelding, kan du:

 • Ta kontakt med fastlegen din, som må purre på sykehuset.
 • Kontakte sykehuset direkte og be om å få snakke med forløpskoordinator.

Det er dessverre for lite kunnskap om ventetidsbestemmelsene på en del sykehus, så vi råder deg som pasient eller pårørende til å følge med selv.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Hvor lenge bør jeg vente på videre utredning eller oppstart av behandling?

Kreftpasienter har rett til prioritert helsehjelp fra sykehuset. Det finnes ikke en lovbestemt maksimumsfrist for oppstart av behandling, men du har krav på en individuell frist av sykehuset som skal være faglig forsvarlig.

Hvor lenge du bør vente på videre utredning eller behandling, står i hvert enkelt pakkeforløp (for de kreftformene det finnes).

Helsedirektoratet har også laget prioriteringsveiledere for ulike tilstander/diagnosegrupper. For hver veileder er det en maksimumfrist for når helsehjelpen bør begynne.

Hva gjør du om du er misfornøyd med fristen for videre utredning eller oppstart av behandling?

I brevet du mottar som svar på henvisningen fra sykehuset skal det også stå en frist for når behandling eller ytterligere undersøkelser senest skal skje. Er du uenig i vurderingen eller fristdatoen, bør du:

 • Kontakte sykehuset selv eller via fastlegen, og be om en forklaring på hvorfor fristen er så lang og argumentere for å få en kortere frist. Argumentasjonen kan du få hjelp til av fastlegen din eller Pasient- og brukerombudet. Pakkeforløp og prioriteringsveilederne bør brukes i argumentasjonen.
 • Du har rett til ny vurdering (second opinion) av legespesialist dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. Et slikt krav må begrunnes av fastlegen.
 • Er du misfornøyd med fastlegen din eller usikker på vurderingen av deg, kan du vurdere å bytte fastlege.
 • Kontakte Pasient- og brukerombudet i fylket ditt.
 • Klage til Fylkesmannen.

Fristen for utredning eller oppstart av behandling er brutt eller utsatt

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke vil lykkes med å finne et tilbud om helsehjelp til deg innen fristen for seneste oppstart utredning eller behandling. Fristbrudd som allerede har oppstått skal også varsles. Helfo vil da finne et annet behandlingstilbud til deg.

Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Dersom du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet til Helfo, kan du selv ta kontakt. De vil da kontakte sykehuset eller behandlingsinstitusjonen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny behandlingsdato.

Helfo vil ringe deg for å høre om du ønsker et annet tilbud. Dersom de ikke får tak i deg i løpet av tre dager, sender de brev til deg. Hvis Helfo ikke mottar svar fra deg innen 10 virkedager etter utsendt brev, vil du bli tilbakeført til ditt opprinnelige behandlingssted. Du beholder din plass på ventelisten der.

Helsenorge kan bistå med informasjon og veiledning på telefon 23 32 70 00.

Behandling i utlandet ved lang ventetid

Fra 1. mars 2015 er det kommet nye regler for sykehusbehandling etter pasientdirektivet. Mer informasjon om behandling i utlandet ved lang ventetid.