Viktige skjema og etater

 

Dødsattest

Det er legen som konstaterer dødsfallet og som skriver en dødsattest. Dødsattesten er en slags legeerklæring om dødsfallet. Legen melder inn dødsfallet til Folkeregisteret. Dette gjøres i dag i stor grad elektronisk. På sikt skal alle dødsfall kunne meldes elektronisk.

Les mer på skatteetaten.no: Nå digitaliseres melding om dødsfall

Lensmann eller politi får melding bare når det er mistanke om unaturlig dødsfall. Begravelsesbyråene skal slå opp i Folkeregisteret for bekreftelse av dødsfallet.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Skifteattest

For å kunne gjøre opp avdødes bo, trenger du en skifteattest. Vær klar over at avdødes bankkonto automatisk stenges etter dødsfallet.

Arvingene må bestemme seg for hvordan dødsboet skal skiftes. De fleste dødsboer skiftes privat. Det kan også bes om offentlig skifte.

Privat skifte

Er det flere arvinger i boet, må dere utnevne en som har fullmakt til å opptre på vegne av dere. Det kan være en av arvingene eller en annen som dere har tillit til.

Dere må fylle ut skjemaet Erklæring om privat skifte av dødsbo. Det er viktig å være klar over at dere ved å undertegne skjemaet forplikter dere å overta både avdødes formue og gjeld. Skjemaet får du hos begravelsesbyrået eller laste ned i lenken over. Det er en frist på 60 dager før skjema for overtakelse av arv og gjeld må være innlevert.

Dersom du er i tvil om gjelden overstiger formuen, må du vurdere nøye om du skal overta arven og derved gjelden. Du kan ta kontakt med Tingretten for veiledning. Det kan være ulike grunner til at størrelsen på gjelden er uklar. For å avklare hvor stor gjelden er kan det utstedes proklama. Proklama er en kunngjøring som settes inn i blant annet Norsk Lysningsblad hvor kreditorene får en frist på seks uker til å melde krav mot avdøde.

Du må også ta stilling til om det er aktuelt med uskifte. Ektefelle kan ha rett til å sitte i uskiftet bo. Har den døde barn i tidligere ekteskap (særkullsbarn) må disse samtykke i at boet skal forbli uskiftet. Er barna umyndige må det innhentes samtykke fra overformynderiet. Umyndige barn har rett til en setteverge som ikke skal være i slekt med gjenlevende ektefelle. Tingretten kan gi mer informasjon om dette.

Kort tid etter at skjemaet er sendt inn vil dere få tilsendt skifteattesten. Skifteattesten er viktig for å få tilgang til avdødes bank, forsikringsforhold og liknende.

Vær oppmerksom på at offentlig skifte innebærer utgifter.

Les mer om reglene for hvem arver deg.

Få hjelp til å finne ut av dine rettigheter Her er noen steder du kan få hjelp.

Hvem andre skal kontaktes?

Tingretten melder fra om dødsfallet til Kirkegårdsmyndigheten, Folkeregisteret og til NAV.

Før du tar kontakt med ulike instanser, husk at det er nødvendig med fødselsnummer og skifteattest. Er dere flere arvinger, må en av dere få fullmakt fra de andre for å opptre på vegen av alle arvingene.

Forsikringer

Forsikringsselskapene får melding om dødsfallet fra folkeregisteret. Forsikringsselskapet skal da gi opplysninger om hvem som får ytelser etter avdøde og størrelsen på beløpet.

Undersøk også i avdødes papirer om ulike forsikringer som viser hva som er forsikret og hvilket selskap avdøde hadde forsikring i. Forsikringsavtalen kan vise om de etterlatte får pensjon eller ytelser.

Finansklagenemnda kan hjelpe deg hvis du ønsker å klage.

Arbeidsgiver og fagforeninger

 • Kontakt tidligere arbeidsgivere for å få vite om den avdøde kan ha hatt forsikringer gjennom arbeidsgivers pensjons- eller forsikringsselskap.
 • Undersøk med avdødes fagforeningen om det er ytelser ved dødsfall.
 • Informasjon om alle typer livsforsikringer kan fås ved henvendelse til register over livsforsikringer og pensjoner.

Aksjer og aksjefond

Hvis avdøde hadde aksjer eller aksjefond kan du ta kontakt med avdødes bank. Du trenger skifte- eller uskifteattest som registreres på verdipapirkonto. Verdipapirer og VPS-konto kan overføres til arvinger eller selges. Vær oppmerksom på at alle andre enn ektefelle må betale et transaksjonsgebyr. Gevinsten på salg av aksjer, må det skattes av og skatten tilfaller boet.

Bankkonto og bankboks

For å kunne disponere avdødes bankkonto må det foreligge en uskifte- eller skifteattest. Utgifter som begravelse og annet som direkte gjelder avdødes utgifter kan belastes bankkontoen uten at det foreligger skifteattest.

Bankbokser vil ikke kunne åpnes uten at Tingretten er representert eller har gitt samtykke.

Lån

Hvis den avdøde hadde lån og lånet ikke nedbetales må det overføres til et annet navn. Ta kontakt med långiver.

Dersom lånet er med pant i fast eiendom må eierskapet overføres til arvingene eller den som sitter i uskiftet bo før lånet kan overføres. Det må fylles ut nytt skjøte. Overføring av eierskap til fast eiendom gjøres av Kartverket.

Gjenlevende ytelser fra NAV

Husk å fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 • gjenlevendepensjon
 • barnepensjon
 • ytelser til tidligere familiepleiere
 • stønad til gravferd og båretransport

Bosted

Ektefelle eller barn som bodde sammen med den døde, har lovfestet rett til å overta leieforholdet som den døde hadde etablert med utleier. I tilfelle der den døde ikke hadde ektefelle eller barn som skal overta husværet, må arvingene si opp leieforholdet og rengjøre husværet.

Andre som skal varsles kan være:

 • Posten – få stoppet eller omadressert
 • Aviser og andre abonnementer – unngå unødvendige utgifter
 • Telefonselskap – stoppe abonnement
 • Boligselskap – unngå utgifter og sikre riktige opplysninger
 • Medlemskap i foreninger, fagforeninger ol – unngå utgifter
 • Forsikringsselskap, skadeforsikring

Skatt

Gjenlevende ektefelle eller samboer bør undersøke om skattekortet ditt bør endres for å unngå restskatt, spesielt dersom formue eller inntektsforhold endres.

Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo må levere egen selvangivelse. Selvangivelsen for den døde gjelder frem til dødsdagen. All formue skal føres på gjenlevende sin selvangivelse.

Skatteetaten velger den ligningsmåten som gir lavest samlet skatt for den gjenlevende og den døde og kan gi nærmere veiledning.

Skatt og skiftet bo

Fra dødsfall til opphørstidspunkt er boet et eget skattesubjekt. I dødsåret skattlegges boet for formuen som inngår i boet samt for den dødes og boet samlede inntekt og for senere år av boets inntekt og formue.

Før boet avsluttes skal det leveres selvangivelse og det kreves forhåndsligning. Boet skattlegges frem til avslutningsdato. For bo som skiftes privat anses boet normalt som opphørt når boet er gjort opp og eiendeler fordelt. Se skatteetatens skjema og veiledning.