Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Omsorgslønn fra kommunen

Har du omfattende pleie- og omsorgsoppgaver kan du ha rett til omsorgslønn. Kommunen plikter å ha et tilbud om dette.

Du kan søke om omsorgslønn hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Som oftest tilstås ytelsen til et familiemedlem, men venner eller andre som står personen nær kan også søke om ytelsen. 

Den som mottar omsorgen må ha et stort omsorgsbehov grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom. 

Hvordan søke om omsorgslønn?

Du kan ta kontakt med kommunen for å få søknadsskjema og informasjon. 

Kommunen kan ikke avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning eller av økonomiske årsaker, men kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet. 

Ofte er det en forutsetning at man har søkt om hjelpestønad fra NAV, før omsorgslønn kan innvilges. Ytelsene vil bli samordnet.

Utbetalingens størrelse

Utbetalingen er ofte lav, og erstatter ikke ordinær arbeidsinntekt. Det er kommunen som avgjør ytelsens størrelse. Lønnen er skattbar inntekt, og kan gi grunnlag for rett til sykepenger og andre ytelser etter folketrygdloven.

Klage

Både den som trenger og den som gir omsorg har rett til å klage på kommunens vedtak. Ved behov kan du få hjelp av kommunen til å skrive klagen.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.