Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for privatpersoner å opprettholde pleie- og omsorgsoppgaver for sine nærmeste, som ellers måtte vært utført av kommunen.

Stønaden gis ofte til et familiemedlem, men venner og andre som står personen nær kan også søke omsorgsstønad.

Den som mottar omsorgen må ha et stort omsorgsbehov grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom.

Hvordan søke om omsorgsstønad?

Du kan søke via din kommunes- eller bydels hjemmeside eller ta kontakt med kommunen/bydelen for nærmere informasjon og søknadsskjema. Både den som mottar omsorg og den om gir omsorg kan søke om omsorgsstønad.

Kommunen kan ikke avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning eller av økonomiske årsaker, men kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke pleie- og omsorgsbehovet.

Ofte er det en forutsetning at man har søkt eller søker samtidig om hjelpestønad fra NAV før søknaden om omsorgsstønad avgjøres. Kommune kan velge å redusere omsorgsstønaden dersom man også har hjelpestønad.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Utbetalingens størrelse

Utbetalingen er ofte lav, og erstatter ikke ordinær arbeidsinntekt. Det er kommunen som avgjør størrelse på stønaden. Omsorgsstønad er skattbar inntekt, og kan gi grunnlag for rett til sykepenger og andre ytelser etter folketrygdloven.

Klage

Både den som trenger og den som gir omsorg har rett til å klage på kommunens vedtak. Ved behov kan du få hjelp av kommunen til å skrive klagen.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.