Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det er ikke arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Dette betyr at NAV kan utbetale pleiepenger fra første dag du må være borte fra arbeidet ditt. Det har det siste året skjedd en del endringer i reglene for pleiepenger for sykt barn. 

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Dersom du pleier en nærstående i livets sluttfase kan du ha rett til pleiepenger. En nærstående kan være et familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier. Pleiepenger kan gis for inntil 60 dager for hver pasient/pleietrengende. Dersom det er flere som skal pleie må dagene deles mellom disse. Flere personer kan ikke få pleiepenger for samme dag, men pleiepenger kan ellers tas ut fleksibelt, for eksempel tas ut i enkeltdager over flere uker/måneder.

Pleiepengene er som hovedregel det samme som din vanlige lønn, men utbetalingen er begrenset oppad til 599.148 kr (6G). Hver person som skal pleie må søke om pleiepenger. Den som skal pleies må samtykke til pleien.

Du kan lese mer om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase på NAV sine nettsider.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Pleie av sykt barn

Vilkår

Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du;

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk.

Med pleiebehov menes for eksempel hjelp til stelle/hygiene, medisinering, forflytning og hjelp i spisesituasjoner. Det kan også være behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Med tilsynsbehov menes manglende evne til å klare seg alene. Barnet må ha behov for pleie og tilsyn hele tiden, ikke periodevis og/eller sporadisk, for at vilkåret for pleiepenger skal være tilstede.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger fra første dag, og fra og med 1. januar 2019 er det ikke lenger er en begrensning i antall dager man kan motta pleiepenger.

Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (599.148 kr pr 1.05.2019) tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for fem dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Graderte pleiepenger

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller har annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning kan NAV gradere pleiepengene. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent. To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger, dersom begge har minst 20 prosent pleiepenger. Dersom barnet har omfattende pleiebehov som krever at det er flere om pleien, kan to omsorgspersoner få 100 prosent pleiepenger samtidig.

Du kan søke og lese mer om pleiepenger for pleie av sykt barn på NAV sine nettsider.

Dersom du har spørsmål om pleiepenger kan du også få hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger ved å ringe NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3, deretter 2.

Har du ikke rett til pleiepenger, kan omsorgsstønad og/eller hjelpestønad være alternativer. Dersom barnet er sykt i perioder/sporadisk slik at du må være borte fra arbeid gjelder omsorgsdager. Du kan også ha muligheter for velferds- eller omsorgspermisjon fra arbeidet ditt i særlige tilfeller (permisjon med eller uten lønn). Snakk med din arbeidsgiver eller sjekk Personalhåndboken for din arbeidsplass for å se hvilke ordninger dere har.