Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Pleiepenger

Du kan ha rett til pleiepenger ved tilsyn av alvorlig sykt barn. Du kan også ha rett til ytelsen hvis du pleier en syk nærstående i hjemmet i livets sluttfase.

Linn Millidahl

Emneansvarlig

Pleiepenger kan tilstås ved tap av pensjonsgivende inntekt grunnet fravær fra arbeidet når et barn eller en nærstående er syk. Pleiepenger ytes etter de samme reglene som gjelder for sykepenger.

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Den som pleier en nærstående i hjemmet i livets sluttfase kan ha rett til pleiepenger i inntil 60 dager (per pasient). Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier.

Den som pleier kan eksempelvis være et familiemedlem eller en person man har en nær relasjon til. Flere kan dele på omsorgen. Den som er syk skal som hovedregel samtykke til pleien. Legeerklæring fra behandlende lege eller helseinstitusjon må vedlegges søknaden.

Pleiepenger ved barns sykdom

Den som har omsorgen for et alvorlig sykt barn kan ha rett til pleiepenger. Det er en forutsetning at den som skal motta pleiepengene må oppholde seg i helseinstitusjonen eller være hjemme, fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

I tilfeller der sykdommen er varig er retten til pleiepenger begrenset til perioder der den er ustabil. Andre enn foreldrene kan ha rett til ytelsen, hvis det er nødvendig av hensyn til barnet. Pleiepengene kan graderes ned til 50 prosent.

Legeerklæring fra den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet må vedlegges søknaden. Det må dokumenteres at søkeren må være borte fra arbeidet.

Har du spørsmål om pleiepenger kan du kontakte NAV på telefon 55553333, tastevalg 3 og deretter 2. Du vil da få hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Velferdspermisjon

En arbeidstaker kan ha rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven ved sykdom hos barnet. Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager. Du har ikke automatisk rett til lønnet permisjon.

Flere arbeidsgivere praktiserer fleksible ordninger. Du kan snakke med din arbeidsgiver eller en tillitsvalgt om hvilken ordning dere har på jobben din.

Du kan lese mer og søke om pleiepenger på NAV sine nettsider.

Har du ikke opptjent rett til pleiepenger, så kan omsorgslønn og/eller hjelpestønad være alternativer.