Kan jeg få sosialhjelp?

Dersom du ikke har nok penger til nødvendige utgifter som mat, strøm og boutgifter kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. For å kunne få sosialhjelp må du

  • være over 18 år
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
  • ha prøvd alle andre muligheter til å forsørge deg selv, for eksempel med arbeidsinntekt, trygdeytelser eller egne midler
Få støtte til helseutgifter Som kreftpasient kan du blant annet få støtte til medisiner, reiseutgifter, tannbehandling med mer.

Hvis du har penger i banken, eller annen formue, så kan det kreves at du bruker/realiserer disse midlene før du kan få økonomisk sosialhjelp.

Selv om du har noe inntekt kan du likevel ha rett på sosialhjelp slik at du får et forsvarlig livsopphold. Denne ytelsen kalles supplerende sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp skal i utgangspunktet være en kortvarig ytelse.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Hvor mye kan jeg få i sosialhjelp?

Staten har gitt veiledende satser for sosialhjelp, men noen kommuner har egne fastsatte satser. Satsene skal kun være veiledende for beregning av sosialhjelpen i den enkelte sak. NAV skal gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov og din totale livssituasjon.

Hvis du har utgifter til behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut eller lignende, kan du også søke om å få dekket dette av NAV. Ekstrautgifter til barn i forbindelse med jul, konfirmasjon og lignende kan også gis. Dette gis som regel til langtidsmottakere av sosialhjelp etter «kan» paragraf.

NAV skal samtidig gi deg råd og veiledning om dine rettigheter og muligheter og vurdere tiltak som kan gjøre deg økonomisk selvhjulpen, for eksempel økonomisk rådgivning.

Hvordan søker jeg?

Du må søke NAV-kontoret i den kommunen du bor eller oppholder deg i. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for søknadsskjema. Noen kommuner har søknadsskjema på sin nettside.

Det er lurt å bestille en time for samtale med en saksbehandler. Du har anledning til å ta med deg en venn eller bekjent på møtet. Hovednummeret til NAV er 55 55 33 33.

Dersom du er syk eller av andre grunner ikke har mulighet til å oppsøke NAV-kontoret, kan du be om at en ansatt fra NAV kommer hjem til deg.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden skal NAV-kontoret hjelpe deg.

Du må fylle ut et søknadsskjema og vedlegge nødvendig dokumentasjon som viser ditt hjelpebehov. I alle tilfeller må du fremlegge legitimasjon, tilhørighet til kommunen/bydelen (leiekontrakt) og inntektene og utgiftene som du har. Her finner du eksempler på annen dokumentasjon som kan være nødvendig å fremlegge.

Dersom du er i en økonomisk krisesituasjon for eksempel at du er helt uten penger til å klare deg, kan du søke nødhjelp. En slik søknad skal behandles raskt slik at du sikres penger til mat og helt nødvendige utgifter som for eksempel medisiner.

Du skal få et skriftlig svar på søknaden. Du kan klage på vedtaket.

Få hjelp med rettigheter Se hvem som kan hjelpe deg der du er.

Kan jeg få bostøtte?

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen, men det er kommunen som har all kontakt med søkere og som du skal søke til.

Hovedregelen er at alle over 18 år kan søke bostøtte. Er du under 18 år med eget barn, kan du likevel søke. Studenter får ikke bostøtte med mindre studiet er ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, eller dersom studenten har egne barn.

Kontakt kommunen der du bor for å få råd og veiledning. Her får du også søknadskjema og kan få hjelp med søknaden. Du kan også søke elektronisk eller skrive ut søknadsskjema på Husbankens hjemmeside.

Det gis månedlige vedtak. Får du innvilget bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned. Dersom det skjer endringer, må du melde fra til kommunen.

Les mer om bostøtte hos Husbanken.