Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade. Ekstrautgifter betyr utgifter som friske personer ikke har. Sykdommen eller skaden må være varig. Med varig menes to-tre år. Du kan få grunnstønad til utgifter som stadig vender tilbake, altså ikke til engangsutgifter.

Aktuelle utgifter

 • Drift av tekniske hjelpemidler
 • Transport som for eksempel drosje eller drift av egen bil
 • Førerhund
 • Drift av teksttelefon, og i særlige tilfeller vanlig telefon
 • Utgifter som følger av bruken av proteser, støttebandasjer og lignende, for eksempel klesslitasje
 • Fordyret kosthold og diett som er vitenskapelig dokumentert (sjelden for kreftpasienter)
 • Ekstraordinær slitasje på klær, sko og sengetøy ved uvanlig ofte vask eller fordi selv bruken medfører ekstra slitasje

Grunnstønad blir gitt etter seks satser. Ekstrautgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres og de må minst utgjøre sats 1 som er 686 kroner per måned.

Grunnstønad er en skattefri ytelse.

Les mer om grunnstønad hos NAV.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad hvis du har særskilt behov for pleie og tilsyn som følge av sykdommen. For å få hjelpestønad må pleien foregå i hjemmet og være av privat art utført av ektefelle, barn, foreldre slekt eller venner. Særskilt pleie- og tilsynsbehov kan være både inne og ute, dag og natt. Det kan være behov for hjelp til personlig stell og hygiene og i spisesituasjoner.

Hjelpestønaden er en skattefri ytelse, og gis kun etter sats 1 som utgjør er 1229 kroner per måned. 

Hjelpebehov fra kommunen som for eksempel omsorgsstønad dekkes etter andre regler.

Les mer om hjelpestønad hos NAV

Forhøyet hjelpestønad til barn

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad etter sats 1, kan få forhøyet hjelpestønad.

Forhøyet hjelpestønad dekkes etter tre ulike satser. Ved vurderingen av pleie- og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på:

 • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
 • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
 • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
 • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende, og ikke omfanget av utgifter til leid hjelp eller inntektstap som følge av pleiebyrden.

Hvis barnet dør, har foreldre til barn som har mottatt hjelpestønad i minst tre år, rett til hjelpestønad i en overgangsperiode på tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie er opphørt.

Hjelpestønad er en skattefri ytelse.

I Folketrygdens rundskriv om hjelpestønad står det:

Kreftsyke barn fyller i utgangspunktet vilkårene for rett til hjelpestønad når diagnosen er stillet, jf. Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer for hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad til kreftsyke barn. Behandlingsopplegget vil i de fleste tilfelle være fastlagt, men vil variere etter krefttype og behandlingsform. I noen tilfeller varer den intensive behandlingen mindre enn ett år. Dette skal ikke være til hinder for at denne gruppen får forhøyet hjelpestønad over en periode på mindre enn ett år.

Les mer om forhøyet hjelpestønad til barn