Kan jeg få dekket reisen min?

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregel for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer en lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,50 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen.

Dersom du kan dokumentere at det er nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du få dekket faktiske utgifter til dette selv om avstanden er mindre enn 10 kilometer.

Du må betale en egenandel på inntil 149 kroner per vei for alle reiser inntil du opparbeider deg frikort. Får du frikort slipper du betale egenandel ut inneværende år. Noen grupper er fritatt fra å betale egenandel, blant annet barn under 16 år. Dersom du har benyttet deg av fritt behandlingsvalg (fritt sykehusvalg) kan du få dekket reiseutgiftene med en høyere egenandel på inntil 400 kroner per vei.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Hvordan bestiller jeg reisen?

Utgangspunktet er at du ordner reisen selv og sender inn søknad om refusjon i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema. Reiseregningsskjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble gjort. Pasient og ledsager kan søke sammen eller hver for seg.

Du kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post.

Dersom du har hatt reiseutgifter for å få tilpasset brystprotese, parykk eller andre hjelpemidler må du søke NAV om refusjon.

I noen tilfeller må ditt lokale pasientreisekontor bestille reisen for deg. Dette gjelder når:

  • du trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker
  • det ikke finnes offentlig transporttilbud
  • du må reise med fly
  • du har spesielle behov på reisen

Det er viktig å bestille slike reiser gjennom pasientreisekontoret ellers kan du risikere å ikke få dekket alle utgiftene dine. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05515.

Tilrettelagt transport

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport på hele eller deler av reisen kan du ha rett på rekvisisjon til annen/tilrettelagt transport.
Du må da ta kontakt med din behandler. Din behandler skal vurdere behovet og lage en rekvisisjon til reisen som sendes direkte til ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil bestille transport for deg. Du betaler kun egenandel for reisen dersom du ikke har frikort.

Manglende offentlig transporttilbud

Dersom det er trafikale årsaker til at du ikke kan benytte deg av offentlig transport, for eksempel manglende offentlig transporttilbud, må du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil vurdere behovet og bestille transport for deg.

Reise med fly

Dersom du har behov for fly på reisen er det ditt lokal pasientreisekontor som skal bestille dette. Velger du å bestille og legge ut for reisen selv får du dekket utgiftene etter vanlig standardsats.

Spesielle behov på reisen

Dersom du har spesielle behov under reiser som for eksempel behov for rullestol, tilpasset sittestilling eller barnesete må du også snakke med din behandler. Behandler vil vurdere og avklare behovet og ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor for bestilling av reise.

Kan jeg få følge til behandling?

Dersom du av helsemessige årsaker trenger følge til behandling kan du ha med ledsager på reisen. Legen må dokumentere behovet. Den som følger deg får dekket sine reiseutgifter på samme måte som deg, men skal ikke betale egenandel. Dette forutsetter at det er benyttet kollektivt transportmiddel. Dersom du og ledsager har benyttet felles bil, dekkes kun èn standardsats per kilometer. Ledsager kan også søke om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom de for eksempel må ta ulønnet permisjon fra sitt arbeid for å følge deg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter faste satser.

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Ved innleggelse og utskrivning kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen.

Kost og overnatting

Du og eventuelt ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til mat (kostgodtgjørelse) dersom fraværstiden fra hjemmet varer mer enn 12 timer. Dette er en fast sats på inntil 225 kroner per døgn.

Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats på inntil 580 kroner per døgn, dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.

Overnatting ved seriebehandlinger

Har du flere behandlinger innenfor en kort periode og ikke skal være innlagt på behandlingsstedet i perioden, kan du og ledsager velge å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling. Overnatting kan dekkes inntil det det ville kostet å reise tur/retur i perioden.